Процедура : 2017/2819(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000067/2017

Внесени текстове :

O-000067/2017 (B8-0608/2017)

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 17
CRE 14/11/2017 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 193kWORD 19k
1 септември 2017 г.
O-000067/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000067/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: План за действие за природата, хората и икономиката
 Отговор по време на пленарно заседание 

През декември 2016 г. оценката „проверка за пригодност“ на Директивите за опазване на природата констатира, че Директивите за опазване на природата са пригодни с оглед на предназначението си, но постигането на техните цели е обвързано със значително подобряване на тяхното прилагане. Планът за действие за природата, хората и икономиката има за цел бързо да подобри изпълнението на Директивите за опазване на природата и поради това представлява важна крачка напред, но се счита за недостатъчен за постигане на целите относно биологичното разнообразие за 2020 г.

1. Защо Комисията не споменава стратегията за биологичното разнообразие за 2020 г., като заявява единствено, че Планът за действие има за цел „да се ускори напредъкът към изпълнението на целта до 2020 г. да бъдат постигнати прекратяване и обрат на тенденцията към загуба на биологично разнообразие и екосистемни услуги“? Как ще реагира Комисията на по-широките призиви от страна на Парламента за постигане на целите за 2020 г.? Какво стратегия е необходима според Комисията за периода от 2020 г. нататък?

2. Кога, според плановете на Комисията, тя ще представи предложение за разработването на трансевропейска мрежа за зелена инфраструктура (TEN-G), инициатива на ЕС за опрашителите и законодателно предложение за прилагане на стълба „Достъп до правосъдие“ на Конвенцията от Орхус? Какви действия предприема Комисията за решаване на проблема с незаконното избиване на птици, включително мигриращи видове в региона на Средиземно море и грабливи птици в някои държави членки?

3. По какъв начин Комисията планира да интегрира „Натура 2000“ и мерките във връзка с биологичното разнообразие в по-широк план в рамките на ОСП, политиката на сближаване, общата политика в областта на рибарството, интегрираната морска политика и политиката за научни изследвания и иновации? По какъв начин Комисията планира да оцени въздействието на ОСП върху биологичното разнообразие и да предприеме мерки във връзка със съгласуваността между тези две области на политика? Какви действия предприема Комисията за решаване на проблемите, породени от съжителството на хора и някои защитени видове, като например едри хищници, в определени селскостопански райони?

4. С оглед на следващата МФР, какви мерки възнамерява да предприеме Комисията, за да увеличи финансовите средства, необходими за подходящото финансиране на опазването на природата и на биологичното разнообразие? Планира ли Комисията да въведе механизъм за проследяване за разходите по „Натура 2000“ с цел да повиши прозрачността, отчетността и ефективността на средствата на ЕС, както се препоръчва от Европейската сметна палата?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност