Parlamentní otázka - O-000067/2017Parlamentní otázka
O-000067/2017

Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000067/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2017/2819(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000067/2017
Předložené texty :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

V prosinci 2016 bylo na základě vyhodnocení „kontroly účelnosti“ směrnic o ochraně přírody zjištěno, že tyto směrnice sice odpovídají svému účelu, ale že ke splnění vytyčených cílů je třeba podstatně zlepšit jejich uplatňování. Cílem akčního plánu pro přírodu, lidi a hospodářství je urychleně zlepšit praktické uplatňování směrnic o ochraně přírody. Tento plán představuje tedy důležitý krok kupředu, ale má se za to, že nestačí k dosažení cílů týkajících se biologické rozmanitosti, jež mají být splněny do roku 2020.

1. Proč se Komise zmínila o strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 pouze v konstatování, že cílem akčního plánu je „urychlit pokrok směrem ke splnění cíle EU vytyčeného na období do roku 2020, jímž je zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb“? Jak odpoví Komise na širší výzvy Parlamentu ke splnění cílů stanovených na období do roku 2020? Jakou strategii je podle názoru Komise zapotřebí uplatňovat po roce 2020?

2. Kdy má Komise v plánu předložit návrh na rozvoj transevropské sítě zelené infrastruktury (TEN-G), iniciativu EU týkající se opylovačů a legislativní návrh na uplatňování ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k právní ochraně? Jaké kroky Komise podniká, aby řešila problém nezákonného zabíjení ptáků včetně stěhovavých druhů ve Středomoří a dravců v některých členských státech?

3. Jak má Komise v úmyslu začlenit síť Natura 2000 a rozsáhlejší opatření týkající se biologické rozmanitosti do SZP, politiky soudržnosti, SRP, integrované námořní politiky a politiky v oblasti výzkumu a inovací? Jak chce Komise posuzovat dopad SZP na biologickou rozmanitost a jak se postaví k otázce soudržnosti těchto dvou oblastí? Jaké kroky Komise podniká, aby řešila potíže vyplývající ze soužití lidí a některých chráněných druhů, například velkých šelem, v určitých zemědělských oblastech?

4. Jaká opatření má Komise v úmyslu přijmout s ohledem na příští VFR, aby navýšila finanční zdroje, kterých je zapotřebí k odpovídajícímu financování ochrany přírody a biologické rozmanitosti? Plánuje Komise zřízení mechanismu pro sledování výdajů na síť Natura 2000, kterým by zlepšila transparentnost a účelnost finančních prostředků EU a odpovědnost za tyto prostředky, jak doporučil Evropský účetní dvůr?