Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000067/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000067/2017

Handlingsplanen for natur, mennesker og økonomi

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000067/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2017/2819(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000067/2017
Indgivne tekster :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I december 2016 fandt man i "kvalitetskontrollen" af naturdirektiverne, at de var egnede til formålet, men at opfyldelsen af direktivernes mål afhang af en væsentlig forbedring af deres gennemførelse. Handlingsplanen for natur, mennesker og økonomi sigter mod hurtigt at forbedre den praktiske gennemførelse af naturdirektiverne, og er derfor et vigtigt skridt fremad, men den anses for at være utilstrækkelig til at opfylde 2020-målene for biodiversitet.

1. Hvorfor henviser Kommissionen ikke til biodiversitetsstrategien frem til 2020 bortset fra at anføre, at handlingsplanen har til formål at "gøre hurtigere fremskridt i retning af EU's mål for 2020 om at standse og vende tabet af biodiversitet og økosystemtjenester"? Hvordan agter Kommissionen at reagere på de mere generelle opfordringer fra Parlamentet med henblik på at nå 2020-målene? Hvilken strategi anser Kommissionen for at være nødvendig fra 2020 og fremefter?

2. Hvornår planlægger Kommissionen at forelægge et forslag om udvikling af et transeuropæisk net for grøn infrastruktur (TEN-G), et EU-initiativ om bestøvende insekter og et forslag til retsakt til gennemførelse af Århuskonventionens søjle om adgang til klage og domstolsprøvelse? Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen for at sætte ind over for de ulovlige drab på fugle, herunder vandrende arter i Middelhavet og rovfugle, i nogle medlemsstater?

3. Hvordan agter Kommissionen at integrere Natura 2000 og biodiversitetsforanstaltninger mere generelt i den fælles landbrugspolitik, samhørighedspolitikken, den fælles fiskeripolitik, den integrerede havpolitik og forskning og innovation? Hvordan agter Kommissionen at evaluere virkningerne af den fælles landbrugspolitik på biodiversiteten og forholde sig til sammenhængen mellem disse to politikområder? Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen for at tackle problemstillinger, der opstår i forbindelse med sameksistensen mellem mennesker og visse beskyttede arter, som f.eks. store rovdyr, i visse landbrugsområder?

4. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe i lyset af den næste FFR for at øge de finansielle ressourcer, der er nødvendige for i tilstrækkelig grad at finansiere naturbeskyttelse og biodiversitet? Har Kommissionen planer om at indføre en sporingsmekanisme for Natura 2000-udgifter med henblik på at øge gennemsigtigheden af, ansvarligheden for og effektiviteten af EU-midlerne som anbefalet af Den Europæiske Revisionsret?