Parlamentin kysymys - O-000067/2017Parlamentin kysymys
O-000067/2017

Toimintasuunnitelma luontoa, ihmisiä ja taloutta varten

Suullisesti vastattava kysymys O-000067/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Menettely : 2017/2819(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000067/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Luontodirektiivien toimivuustarkastuksessa joulukuussa 2016 selvisi, että luontodirektiivit olivat tarkoitukseensa sopivia, mutta direktiivien tavoitteiden saavuttaminen riippuu siitä, parannetaanko niiden täytäntöönpanoa olennaisesti. Luontoa, ihmisiä ja taloutta koskevalla toimintasuunnitelmalla pyritään nopeasti parantamaan luontodirektiivien käytännön täytäntöönpanoa ja se on siten tärkeä edistysaskel, mutta sitä pidetään riittämättömänä vuoteen 2020 ulottuviin luonnon monimuotoisuuden tavoitteisiin nähden.

1. Miksi komissio ei viittaa vuoteen 2020 ulottuvaan luonnon monimuotoisuutta koskevaan EU:n strategiaan kuin toteamalla, että toimintasuunnitelman avulla pyritään ”edistymään ripeämmin kohti EU:n vuodeksi 2020 asettamaa tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen väheneminen olisi pysäytettävä ja tämä suuntaus käännettävä”? Kuinka komissio vastaa parlamentin tekemiin laajempiin kehotuksiin saavuttaa vuoteen 2020 ulottuvat luonnon monimuotoisuuden tavoitteet? Mitä strategiaa komissio pitää välttämättömänä vuodesta 2020 eteenpäin?

2. Milloin komissio aikoo esittää ehdotuksen Euroopan laajuisen vihreän infrastruktuurin verkoston (TEN-G) kehittämisestä, pölyttäjiä koskevan EU:n aloitteen sekä lainsäädäntöehdotuksen Århusin yleissopimuksen oikeussuojan saatavuutta koskevan pilarin täytäntöönpanosta? Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä puuttuakseen lintujen laittomaan tappamiseen, myös muuttolajien tappamiseen Välimeren alueella ja petolintujen tappamiseen joissakin jäsenvaltioissa?

3. Miten komissio aikoo yhdenmukaistaa Natura 2000 -ohjelman ja laajemmat luonnon monimuotoisuutta koskevat toimenpiteet YMP:n, koheesiopolitiikan, YKP:n, yhdennetyn meripolitiikan sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kanssa? Kuinka komissio aikoo arvioida YMP:n vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ja varmistaa näiden kahden politiikan alan välisen yhtenäisyyden? Millaisiin toimiin komissio ryhtyy puuttuakseen ongelmiin, jotka syntyvät ihmisten ja tiettyjen suojeltujen lajien kuten suurpetojen rinnakkaiselosta tietyillä maatalousalueilla?

4. Kun otetaan huomioon seuraava monivuotinen rahoituskehys, mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä lisätäkseen luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden asianmukaiseen rahoittamiseen tarvittavia varoja? Onko komission tarkoitus ottaa käyttöön järjestelmä Natura 2000 -ohjelman menojen seuraamiseksi, jotta voidaan lisätä EU:n varojen avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja vaikuttavuutta tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti?