Ceist pharlaiminteach - O-000067/2017Ceist pharlaiminteach
O-000067/2017

Plean Gníomhaíochta maidir leis an dúlra, le daoine agus leis an ngeilleagar

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000067/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, , thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

Nós Imeachta : 2017/2819(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000067/2017
Téacsanna arna gcur síos :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

I Nollaig 2016, fuair meastóireacht ‘Seiceáil Aclaíochta’ ar na Treoracha Dúlra go raibh na Treoracha Dúlra oiriúnach don fheidhm, ach go mbraitheann a gcuspóirí a bhaint amach ar fheabhsú mór ar a gcur i bhfeidhm. Tá sé mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta don dúlra, do dhaoine agus don gheilleagar cur i bhfeidhm praiticiúil na dTreoracha Nádúrtha a fheabhsú go tapa, agus mar sin is céim thábhachtach ar aghaidh é, ach ní mheastar gur leor é chun spriocanna bithéagsúlachta 2020 a chomhlíonadh.

1. Canathaobh nár dhein an Coimisiún aon tagairt do Straitéis Bithéagsúlachta 2020 seachas a rá go bhfuil sé mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta ‘dul chun cinn a dhíriú i dtreo sprioc 2020 AE i gcás cailliúint seirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais a stad agus a aisiompú’? Conas a fhreagróidh an Coimisiún do na glaonna níos leithne a dhein an Pharlaimint chun spriocanna 2020 a bhaint amach? Cé acu straitéis a mheasann an Coimisiún is gá ó 2020 ar aghaidh?

2. Cathain a bheartaíonn an Coimisiún ar thogra a thabhairt chun cinn chun Gréasán Tras-Eorpach um Bonneagar Glas (TEN-G), tionscnamh AE faoi phailneoirí a fhorbairt, agus togra reachtach chun colún Rochtain ar Cheartas Coinbhinsiún Aarhus a chur i bhfeidhm? Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar mharú neamhdhleathach éan, lena n-áirítear speicis imirceacha sa Mheánmhuir agus éin chreiche i roinnt Ballstát?

3. Conas a bheartaíonn an Coimisiún Natura 2000 agus bearta bithéagsúlachta níos leithne a phríomhshruthú le CBT, beartas comhtháthaithe, CBI, beartas comhtháite muirí agus beartas taighde agus nuálaíochta? Conas a bheartaíonn an Coimisiún tionchar CBT ar bhithéagsúlacht a mheasúnú agus aghaidh a thabhairt ar an gcomhchuibheas idir an dá réimse beartais seo? Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún chun dul i ngleic le saincheisteanna a eascraíonn as cómhaireacht daoine agus speiceas áirithe faoi chosaint, amhail carnabhóirí móra i limistéir áirithe talmhaíochta?

4. I bhfianaise an chéad CAI eile, cad iad na bearta atá beartaithe ag an gCoimisiún chun na hacmhainní airgeadais is gá chun caomhnú nádúrtha agus bithéagsúlacht a chistiú go leordhóthanach? An bhfuil an Coimisiún ag pleanáil ar shásra rianaithe do speansas Natura 2000 a thabhairt isteach chun trédhearcacht, cuntasacht agus éifeachtacht chistí AE a fheabhsú, mar atá molta ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa?