Parlamento klausimas - O-000067/2017Parlamento klausimas
O-000067/2017

Veiksmų planas gamtai, žmonėms ir ekonomikai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000067/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

Procedūra : 2017/2819(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000067/2017
Pateikti tekstai :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2016 m. gruodžio mėn. atliekant Gamtos direktyvų tinkamumo patikrą buvo nustatyta, kad Gamtos direktyvos atitinka savo paskirtį, tačiau tai, ar bus pasiekti jų tikslai, priklausys nuo to, ar bus iš esmės pagerintas jų įgyvendinimas. Veiksmų planu gamtai, žmonėms ir ekonomikai siekiama greitai pagerinti praktinį Gamtos direktyvų įgyvendinimą, todėl jis yra svarbus žingsnis siekiant pažangos šioje srityje, tačiau manoma, kad jo nepakanka norint pasiekti 2020 m. biologinės įvairovės tikslus.

1. Kodėl Komisija nepateikė jokių kitų nuorodų į Biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m., išskyrus teiginį, kad veiksmų planu siekiama „paspartinti pažangą siekiant ES tikslo iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą bei ekosistemų funkcijų praradimą ir padėti joms atsikurti“? Kaip Komisija reaguos į platesnio masto Parlamento raginimus pasiekti 2020 m. tikslus? Kokios strategijos, Komisijos nuomone, reikėtų po 2020 m.?

2. Kada Komisija planuoja pateikti pasiūlymą dėl transeuropinio žaliosios infrastruktūros tinklo (TEN-G) sukūrimo, ES iniciatyvą, skirtą apdulkintojams, ir teisėkūros procedūra priimamą pasiūlymą dėl Orhuso konvencijoje įtvirtintos teisės kreiptis į teismus įgyvendinimo? Kokių veiksmų Komisija imasi, kad spręstų neteisėto paukščių žudymo, įskaitant migruojančių paukščių Viduržemio jūros regione ir plėšriųjų paukščių kai kuriose valstybėse narėse žudymą, problemą?

3. Kaip Komisija planuoja įtraukti „Natura 2000“ ir platesnio masto biologinės įvairovės priemones į BŽŪP, sanglaudos politiką, BŽP, integruotą jūrų politiką, taip pat į mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką? Kaip Komisija ketina įvertinti BŽŪP poveikį biologinei įvairovei ir spręsti šių dviejų politikos sričių suderinamumo klausimą? Kokių veiksmų imasi Komisija, kad spręstų problemas, kylančias dėl žmonių ir tam tikrų saugomų rūšių, pvz., didelių mėsėdžių, tam tikruose žemės ūkio rajonuose sambūvio?

4. Rengdama kitą DFP, kokių priemonių Komisija ketina imtis, kad padidintų finansinius išteklius, kurių reikia siekiant pakankamai finansuoti gamtos išsaugojimą ir biologinę įvairovę? Ar Komisija planuoja pradėti taikyti „Natura 2000“ išlaidų stebėjimo mechanizmą, kad padidėtų su ES lėšomis susijęs skaidrumas, atskaitomybė ir veiksmingumas, kaip rekomenduoja Europos Audito Rūmai?