Parlamenta jautājums - O-000067/2017Parlamenta jautājums
O-000067/2017

Rīcības plāns dabai, cilvēkam un ekonomikai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000067/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2819(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000067/2017
Iesniegtie teksti :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Dabas direktīvu 2016. gada decembrī veiktajā atbilstības pārbaudē tika konstatēts, ka Dabas direktīvas atbilst paredzētajam nolūkam, taču to mērķu sasniegšana ir atkarīga no tā, vai būtiski tiks uzlabota šo direktīvu īstenošana. Rīcības plāna dabai, cilvēkam un ekonomikai mērķis ir strauji uzlabot Dabas direktīvu praktisko īstenošanu, un līdz ar to tas ir nozīmīgs solis uz priekšu, taču ar to vien nepietiek, lai sasniegtu 2020. gadam izvirzītos bioloģiskās daudzveidības mērķus.

1. Kāpēc Komisija atsaucas uz Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2020. gadam, nevis norāda, ka Rīcības plāna mērķis ir “ES 2020. gada mērķu — apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu izzušanu un tos atjaunot — izpildes paātrināšana”? Kā Komisija reaģēs uz plašākiem Parlamenta aicinājumiem sasniegt 2020. gada mērķus? Kādu stratēģiju Komisija uzskata par nepieciešamu, sākot no 2020. gada un turpmāk?

2. Kad Komisija plāno iesniegt priekšlikumu par Eiropas zaļās infrastruktūras tīklu (TEN-G), ES iniciatīvu par apputeksnētājiem un likumdošanas priekšlikumu, ar ko īstenotu Orhūsas konvencijā ietverto pīlāru par piekļuvi tiesu iestādēm? Kādus pasākumus Komisija veic, lai risinātu putnu nelegālās nogalināšanas problēmu, tostarp migrējošo putnu nogalināšanu Vidusjūras reģionā un piekūnveidīgo putnu nogalināšanu atsevišķās dalībvalstīs?

3. Kā Komisija plāno Natura 2000 un plašākus bioloģiskās daudzveidības pasākumus saskaņot ar KLP, kohēzijas politiku, KZP, integrēto jūrlietu politiku un pētniecības un inovācijas politiku? Kā Komisijas plāno novērtēt KLP ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un panākt saskaņu starp šīm divām politikas jomām? Kādas darbības Komisija veiks, lai risinātu problēmas, ko rada cilvēka un atsevišķu aizsargājamo sugu, tādu kā lielie plēsēji, līdzāspastāvēšana noteiktos lauksaimniecības apvidos?

4. Ņemot vērā nākamo DFS, kādus pasākumus Komisija plāno veikt, lai palielinātu finanšu resursus, kas nepieciešami dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pienācīgai finansēšanai? Vai Komisija plāno piemērot izsekošanas mehānismu Natura 2000 izdevumiem, lai uzlabotu ES līdzekļu pārredzamību, pārskatatbildību un efektivitāti, kā to iesaka Eiropas Revīzijas palāta?