Parlementaire vraag - O-000067/2017Parlementaire vraag
O-000067/2017

Actieplan voor natuur, mens en economie

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000067/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Procedure : 2017/2819(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000067/2017
Ingediende teksten :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In december 2016 bleek uit de geschiktheidscontrole van de natuurwetgeving van de EU dat de natuurwetgeving geschikt is, maar dat de verwezenlijking van de doelstellingen afhangt van een aanzienlijke verbetering van de uitvoering. Het Actieplan voor natuur, mens en economie is gericht op een snelle verbetering van de praktische tenuitvoerlegging van de natuurrichtlijnen en is daarom een belangrijke stap voorwaarts, maar wordt als onvoldoende beschouwd om de biodiversiteitsdoelstellingen voor 2020 te bereiken.

1. Waarom verwees de Commissie niet naar de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 behalve de vermelding dat het actieplan gericht is op een "versnelling van de vooruitgang naar de EU-2020-doelstellingen om het verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten tot staan te brengen en om te buigen"? Hoe zal de Commissie reageren op de algemenere verzoeken van het Parlement om de 2020-doelstellingen te halen? Welke strategie acht de Commissie noodzakelijk voor na 2020?

2. Wanneer is de Commissie van plan een voorstel in te dienen voor de ontwikkeling van een trans-Europees netwerk voor groene infrastructuur (TEN-G), een EU-initiatief inzake bestuivers en een wetgevingsvoorstel ter uitvoering van de pijler over toegang tot justitie in het Verdrag van Aarhus? Welke maatregelen neemt de Commissie tegen het illegaal doden van vogels, waaronder migrerende soorten in het Middellandse Zeegebied en roofvolgels in bepaalde lidstaten?

3. Hoe is de Commissie van plan Natura 2000 en bredere biodiversiteitsmaatregelen te integreren in het GLB, het cohesiebeleid, het gemeenschappelijk visserijbeleid, het geïntegreerd maritiem beleid en het beleid inzake onderzoek en innovatie? Hoe is de Commissie van plan de impact van het GLB op de biodiversiteit na te gaan en de samenhang tussen deze twee beleidsterreinen aan te pakken? Welke maatregelen neemt de Commissie om kwesties aan te pakken die voortvloeien uit de co-existentie van mensen en bepaalde beschermde soorten zoals grote carnivoren in bepaalde landbouwgebieden?

4. Met het oog op het volgende MFK, welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen ter verhoging van de financiële middelen die nodig zijn voor de adequate financiering van natuurbehoud en biodiversiteit? Is de Commissie van plan een traceringsmechanisme in te voeren voor Natura 2000-uitgaven ter verbetering van de transparantie, de verantwoordingsplicht en de doeltreffendheid van de EU-middelen, zoals aanbevolen door de Europese Rekenkamer?