Pytanie poselskie - O-000067/2017Pytanie poselskie
O-000067/2017

Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000067/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2017/2819(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000067/2017
Teksty złożone :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Przeprowadzona w grudniu 2016 r. ocena adekwatności dyrektyw w dziedzinie ochrony przyrody wykazała, że są one adekwatne do zakładanych celów, ale tylko znacząca poprawa ich wdrażania pozwoli te cele osiągnąć. Aby szybko poprawić praktyczne wdrażanie dyrektyw dotyczących ochrony przyrody, opracowano Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki, który, choć stanowi ważny krok naprzód, został uznany za niewystarczający do zapewnienia osiągnięcia celów ochrony różnorodności biologicznej do roku 2020.

1. Dlaczego Komisja nie nawiązuje do strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020 r., ograniczając się do stwierdzenia, że plan działania ma na celu „przyspieszenie postępów w osiąganiu celu UE na 2020 r., jakim jest zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych”? W jaki sposób Komisja zamierza ustosunkować się ogólnych postulatów Parlamentu dotyczących osiągania celów na rok 2020? Jaką strategię Komisja uznaje za konieczną na okres po 2020 roku?

2. Kiedy Komisja planuje przedstawić wniosek w sprawie rozwoju transeuropejskiej sieci zielonej infrastruktury (TEN-G), wspólnotową inicjatywę na rzecz ochrony owadów zapylających oraz wniosek ustawodawczy dotyczący wdrożenia elementów konwencji z Aarhus odnoszących się do dostępu do sprawiedliwości? Jakie działania Komisja podejmuje, aby zwalczać bezprawne zabijanie ptaków, zwłaszcza ptaków wędrownych w obszarze śródziemnomorskim oraz ptaków drapieżnych w niektórych państwach członkowskich?

3. Jak Komisja zamierza uwzględnić sieć Natura 2000 oraz szersze działania na rzecz różnorodności biologicznej we WPR, w polityce spójności, we wspólnej polityce rybołówstwa, w zintegrowanej polityce morskiej oraz w polityce badań i innowacji? W jaki sposób Komisja zamierza ocenić wpływ WPR na różnorodność biologiczną i odnieść się do kwestii spójności między tymi dwoma obszarami polityki? Jakie działania Komisja podejmuje, aby rozwiązać problemy wynikające z faktu, że na niektórych obszarach wiejskich ludzie muszą współegzystować z przedstawicielami niektórych gatunków chronionych, zwłaszcza z dużymi drapieżnikami?

4. Odnośnie do kolejnych wieloletnich ram finansowych: jakie działania Komisja zamierza przedsięwziąć, by zwiększyć środki pieniężne niezbędne do sfinansowania odpowiedniej ochrony przyrody i różnorodności biologicznej? Czy Komisja planuje wprowadzić mechanizm monitorowania wydatków na sieć Natura 2000 w celu poprawienia przejrzystości, rozliczalności i efektywności funduszy UE, co zalecił Europejski Trybunał Obrachunkowy?