Întrebare parlamentară - O-000067/2017Întrebare parlamentară
O-000067/2017

Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000067/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2017/2819(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000067/2017
Texte depuse :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

În decembrie 2016, în urma evaluării pentru verificarea adecvării a directivelor privind natura, s-a constatat că acestea sunt adecvate scopului pentru care au fost concepute, însă îndeplinirea obiectivelor lor depinde de îmbunătățirea substanțială a punerii în aplicare. Planul de acțiune pentru natură, cetățeni și economie are ca scop îmbunătățirea rapidă a punerii practice în aplicare a directivelor privind natura și este, prin urmare, un pas important înainte, însă este considerat insuficient pentru îndeplinirea obiectivelor în materie de biodiversitate pentru 2020.

1. De ce nu a făcut Comisia nicio altă referire la Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020, în afara mențiunii că planul de acțiune urmărește să „accelereze progresul în direcția obiectivului UE pentru 2020 de oprire și inversare a declinului biodiversității și al serviciilor ecosistemice”? Cum va răspunde Comisia cererilor mai ample ale Parlamentului de a îndeplini obiectivele pentru 2020? Ce strategie consideră Comisia necesară începând cu 2020?

2. Când intenționează Comisia să prezinte o propunere pentru dezvoltarea unei rețele transeuropene pentru infrastructurile ecologice (TEN-G), o inițiativă UE referitoare la polenizatori și o propunere legislativă pentru punerea în aplicare a pilonului „acces la justiție” al Convenției de la Aarhus? Ce măsuri ia Comisia pentru a combate uciderea ilegală a păsărilor, inclusiv a speciilor migratoare în Marea Mediterană și a păsărilor de pradă în unele state membre?

3. Cum intenționează Comisia să integreze rețeaua Natura 2000 și măsuri mai ample în materie de biodiversitate în PAC, politica de coeziune, PCP, politica maritimă integrată și politica în domeniul cercetării și inovării? Cum intenționează Comisia să evalueze impactul PAC asupra biodiversității și să abordeze coerența între aceste două domenii de politică? Ce măsuri ia Comisia în vederea soluționării problemelor care decurg din coexistența oamenilor cu anumite specii protejate precum carnivorele mari în anumite zone agricole?

4. Având în vedere următorul CFM, ce măsuri intenționează Comisia să ia în vederea suplimentării resurselor financiare necesare pentru finanțarea adecvată a proiectelor de conservare a naturii și a biodiversității? Intenționează Comisia să introducă un mecanism de monitorizare a cheltuielilor rețelei Natura 2000, pentru a îmbunătăți transparența, asumarea responsabilității și eficacitatea fondurilor UE, astfel cum a recomandat Curtea de Conturi Europeană?