Parlamentná otázka - O-000067/2017Parlamentná otázka
O-000067/2017

Akčný plán EÚ pre ľudí, prírodu a hospodárstvo

Otázka na ústne zodpovedanie O-000067/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2017/2819(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000067/2017
Predkladané texty :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

V decembri 2016 sa pri vyhodnotení tzv. kontroly vhodnosti smerníc o prírode zistilo, že smernice o prírode spĺňajú svoj účel, ale splnenie cieľov v nich stanovených závisí od výrazného zlepšenia ich vykonávania. Cieľom akčného plánu pre ľudí, prírodu a hospodárstvo je urýchlené zlepšenie praktického vykonávania smerníc o prírode, a preto je dôležitým krokom vpred, ale na to, aby splnil ciele v oblasti biodiverzity stanovené na rok 2020, sa považuje za nedostatočný.

1. Prečo Komisia neuviedla žiadne informácie o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity okrem konštatovania, že cieľom akčného plánu je „urýchliť pokrok k splneniu cieľa EÚ zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a ekosystémových služieb do roku 2020“? Ako Komisia zareaguje na širšie požiadavky Parlamentu na splnenie úloh stanovených do roku 2020? Aká stratégia je podľa Komisie potrebná na obdobie od roku 2020?

2. Kedy Komisia plánuje predložiť návrh na rozvoj transeurópskej siete pre zelenú infraštruktúru (TEN-G), iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače a legislatívny návrh na implementáciu piliera prístupu k spravodlivosti ustanoveného v Aarhuskom dohovore? Aké kroky Komisia podniká, aby riešila problém nelegálneho zabíjania vtákov vrátane sťahovavých druhov v Stredozemí a dravých vtákov v niektorých členských štátoch?

3. Ako Komisia plánuje začleniť sústavu Natura 2000 a širšie opatrenia pre biodiverzitu do spoločnej poľnohospodárskej politiky, politiky súdržnosti, spoločnej rybárskej politiky, integrovanej námornej politiky a politiky výskumu a inovácie? Ako Komisia navrhuje vyhodnotiť vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na biodiverzitu a riešiť otázku súdržnosti medzi politikami v týchto dvoch oblastiach? Aké kroky Komisia podniká, aby riešila problémy, ktoré pramenia z koexistencie ľudí s určitými chránenými druhmi, akými sú napríklad veľké šelmy v niektorých poľnohospodárskych oblastiach?

4. Aké opatrenia Komisia pripravuje vzhľadom na budúci VFR s cieľom zvýšiť finančné prostriedky na primerané financovanie ochrany prírody a biodiverzity? Plánuje Komisia zaviesť mechanizmus sledovania výdavkov sústavy Natura 2000 s cieľom zvýšiť transparentnosť, zodpovednosť a účinnosť fondov EÚ, ako to odporúča Európsky dvor audítorov?