Parlamentarno vprašanje - O-000067/2017Parlamentarno vprašanje
O-000067/2017

Akcijski načrt EU za naravo, ljudi in gospodarstvo

Vprašanje za ustni odgovor O-000067/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Postopek : 2017/2819(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000067/2017
Predložena besedila :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Decembra 2016 je bilo z oceno ustreznosti direktiv o naravi ugotovljeno, da te direktive ustrezajo namenu, da pa je za doseganje v njih zastavljenih ciljev nujno, da se izvajajo bistveno dosledneje. V ta namen je bil sprejet akcijski načrt za naravo, ljudi in gospodarstvo, ki je zato pomemben korak naprej, a nezadosten za to, da bi bili zastavljeni cilji glede biotske raznovrstnosti doseženi do leta 2020.

1. Zakaj je Komisija strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2020 omenila zgolj z izjavo, da naj bi akcijski načrt „omogočil hitrejši napredek pri doseganju cilja EU do leta 2020, po katerem naj bi se zaustavil in obrnil trend izgube biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev“? Kako se bo odzvala na obsežnejše pozive Parlamenta za dosego ciljev do leta 2020? Katera strategija bo po njenem mnenju potrebna po letu 2020?

2. Kdaj namerava Komisija pripraviti predlog za razvoj vseevropskega omrežja za zeleno infrastrukturo (TEN-G) in za oblikovanje pobude za opraševalce ter zakonodajni predlog za izvajanje stebra Aarhuške konvencije, ki govori o dostopu do pravnega varstva? Katere ukrepe namerava sprejeti za spopad s problematiko nezakonitega ubijanja ptic, med njimi selitvenih vrst v Sredozemlju in ptic ujed v nekaterih državah članicah?

3. Kaj namerava Komisija storiti za to, da bodo program Natura 2000 in ukrepi za večjo biotsko raznovrstnost usklajeni s skupno kmetijsko politiko, kohezijsko politiko, skupno ribiško politiko, celostno pomorsko politiko in politiko na področju raziskav in inovacij? Kako namerava oceniti vpliv skupne kmetijske politike na biotsko raznovrstnost in kaj bo storila za usklajenost teh dveh področij politike? Katere ukrepe namerava sprejeti za reševanje težav, do katerih prihaja zaradi soobstoja ljudi in nekaterih zaščitenih vrst, npr. velikih mesojedih živali na nekaterih kmetijskih območjih?

4. Katere ukrepe namerava Komisija sprejeti v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira za višja finančna sredstva, potrebna za ustrezno ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti? Ali namerava uvesti mehanizem sledenja porabe sredstev za območja Natura 2000 in na ta način povečati preglednost, odgovornost in učinkovito porabo sredstev EU, kot je to priporočilo Evropsko računsko sodišče?