Parlamentsfråga - O-000067/2017Parlamentsfråga
O-000067/2017

Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet

Fråga för muntligt besvarande O-000067/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Förfarande : 2017/2819(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000067/2017
Ingivna texter :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Omröstningar :
Antagna texter :

I december 2016 gjordes en kontroll av ändamålsenligheten hos naturvårdsdirektiven, och man kom fram till att naturvårdsdirektiven var ändamålsenliga men att man måste förbättra genomförandet av dem avsevärt för att kunna uppnå deras mål. Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet syftar till att snabbt förbättra det praktiska genomförandet av naturvårdsdirektiven och är därför ett viktigt steg framåt, men den anses vara otillräcklig för att uppfylla målen för biologisk mångfald till 2020.

1. Varför har kommissionen inte hänvisat till strategin för biologisk mångfald fram till 2020 annat än genom att ange att handlingsplanen syftar till att ”påskynda framstegen mot EU:s mål att fram till 2020 stoppa och vända förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster”? Hur avser kommissionen att bemöta parlamentets bredare uppmaningar om att uppnå 2020-målen? Vilken strategi anser kommissionen behövs från och med 2020?

2. När planerar kommissionen att lägga fram ett förslag om utveckling av ett transeuropeiskt nät för grön infrastruktur (TEN-G), ett EU-initiativ om pollinerande insekter och ett lagstiftningsförslag för att genomföra den del av Århuskonventionen som avser ”tillgång till rättslig prövning”? Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att komma till rätta med det olagliga dödandet av fåglar, bland annat flyttfåglar i Medelhavet och rovfåglar i vissa medlemsstater?

3. Hur avser kommissionen att integrera Natura 2000 och bredare åtgärder för biologisk mångfald i den gemensamma jordbrukspolitiken, sammanhållningspolitiken, den gemensamma fiskeripolitiken, den integrerade havspolitiken och forsknings- och innovationspolitiken? Hur avser kommissionen att utvärdera den effekt som den gemensamma jordbrukspolitiken har på den biologiska mångfalden och säkerställa samstämdhet mellan dessa två politikområden? Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att hantera frågor som rör samexistensen mellan människor och vissa skyddade arter som stora rovdjur i vissa jordbruksområden?

4. Inför nästa fleråriga budgetram, vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att öka de ekonomiska resurser som krävs för att på lämpligt sätt finansiera naturvård och biologisk mångfald? Planerar kommissionen att införa en spårningsmekanism för Natura 2000-utgifter för att öka insynen, redovisningsskyldigheten och effektiviteten i EU:s fonder, enligt revisionsrättens rekommendationer?