Parlamentná otázka - O-000068/2017Parlamentná otázka
O-000068/2017

  Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23)

  Otázka na ústne zodpovedanie O-000068/2017
  Rade
  článok 128 rokovacieho poriadku
  Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

  Postup : 2017/2620(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-000068/2017
  Predkladané texty :
  O-000068/2017 (B8-0329/2017)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Aké opatrenia prijíma Rada s cieľom zabezpečiť, aby konferencia o zmene klímy v Bonne (COP 23) priniesla výrazný pokrok, pokiaľ ide o:

  – plnenie kľúčových vykonávacích pravidiel parížskej dohody do roku 2018 vrátane tých, ktoré sa týkajú posilneného rámca transparentnosti, podrobností globálnej bilancie, ďalších usmernení k vnútroštátne stanoveným príspevkom (NDC) a mechanizmu na uľahčenie vykonávania a podporu plnenia dohody;

  – vyjasnenie a sformulovanie návrhu facilitačného dialógu v roku 2018, ktorý bude kľúčovou príležitosťou na vyhodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľa dohody v oblasti zmierňovania a na informovanie o príprave a revízii vnútroštátne stanovených príspevkov strán dohody pred rokom 2020; a

  – zintenzívnenie mobilizácie financovania opatrení v oblasti zmeny klímy, aby sa do roku 2020 dosiahol spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne?