Διαδικασία : 2017/2620(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000069/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000069/2017 (B8-0330/2017)

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 190kWORD 18k
4 Σεπτεμβρίου 2017
O-000069/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000069/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23)
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή, για να διασφαλιστεί ότι η διάσκεψη για το κλίμα COP23 στη Βόννη θα σημειώσει σημαντική πρόοδο σχετικά με:

– την εξέλιξη σε βασικούς κανόνες εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού έως το 2018, μεταξύ άλλων σε ζητήματα που άπτονται ενός ενισχυμένου πλαισίου διαφάνειας, λεπτομερών στοιχείων για την παγκόσμια αποτίμηση, περαιτέρω καθοδήγησης σχετικά με τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (ΕΚΣ), καθώς και ενός μηχανισμού για τη διευκόλυνση της εφαρμογής και την προώθηση της συμμόρφωσης·

– την αποσαφήνιση και τη διαμόρφωση του διαλόγου διευκόλυνσης κατά το 2018, ο οποίος θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία αποτίμησης της προόδου που έχει σημειωθεί αναφορικά με τον στόχο της Συμφωνίας για μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και συμβολής στην προετοιμασία και την αναθεώρηση των ΕΚΣ των συμβαλλομένων μερών πριν από το 2020 και

– την ενίσχυση της κινητοποίησης της χρηματοδότησης για το κλίμα, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως έως το 2020;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου