Процедура : 2017/2877(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000070/2017

Внесени текстове :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Разисквания :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 208kWORD 20k
4 септември 2017 г.
O-000070/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000070/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Относно: Европейски план за действие за социалната икономика
 Отговор по време на пленарно заседание 

През 2015 г. Съветът прие заключения относно „Насърчаването на социалната икономика като основен двигател на икономическото и социалното развитие в Европа“. Заключенията на Съвета подчертават, че социалната икономика, сформирана от богато разнообразие от модели на предприятия, като например кооперации, взаимоспомагателни дружества, сдружения, фондации и социални предприятия, играе важна роля за постигането на редица цели на ЕС, включително тези за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, за създаване на достойни работни места, за социално сближаване и социални иновации.

В Европа има 2 милиона предприятия в областта на социалната икономика, които осигуряват работни места за над 14,5 милиона души и допринасят за 8% от БВП на ЕС. Както се подчертава в доклада на Парламента относно Европейския стълб за социалните права(1), социалната икономика представлява добър пример по отношение на създаването на качествена заетост, която е в подкрепа на социалното приобщаване и която насърчава икономиката, основана на участието.

През 2016 г. чрез Доклада на Парламента относно стратегията за единния пазар(2), Декларацията от Братислава за социалната икономика, подписана от 10 държави членки, и Доклада на експертната група на Комисията за социално предприемачество (GECES), Комисията беше призована да изготви Европейски план за действие за социалната икономика. През май 2017 г. девет държави членки приеха Декларацията от Мадрид относно социалната икономика, в която Комисията е призована да включи Европейски план за действие 2018 - 2020 г. в работната си програма за 2018 г. чрез подходящо финансиране, което ще насърчи предприятията в областта на социалната икономика в Европа и ще стимулира социалните иновации. В становището си относно инициативата за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия(3), Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призовава Комисията да обедини всички настоящи и нови инициативи за подкрепа на предприятията в областта на социалната икономика като изготви съобщение с план за действие за социалната икономика.

– Какви последващи действия е предприела Комисията във връзка с тези призиви от страна на Парламента, Съвета и няколко държави членки за стимулиране на предприятията в областта на социалната икономика?

– В съответствие с тези призиви, смята ли Комисията да изготви европейски план за действие за социалната икономика?

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0010.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0237.
(3) OВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 20.

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност