Postup : 2017/2877(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000070/2017

Předložené texty :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Rozpravy :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 196kWORD 18k
4. září 2017
O-000070/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000070/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Předmět: Evropský akční plán pro sociální ekonomiku
 Odpověď na plenárním zasedání 

V roce 2015 přijala Rada závěry „o podpoře sociální ekonomiky jakožto jednoho z klíčových motorů hospodářského a sociálního vývoje v Evropě“. V závěrech Rady se zdůrazňuje, že sociální ekonomika, kterou tvoří bohatá škála podnikatelských modelů, jako jsou družstva, vzájemné společnosti, sdružení, nadace a sociální podniky, se významným způsobem podílí na dosažení několika cílů EU, včetně inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, vytváření důstojných pracovních míst, sociální soudržnosti a sociálních inovací.

V Evropě existují dva miliony podniků sociální ekonomiky, které zaměstnávají 14,5 milionu osob a vytvářejí 8% HDP EU. Jak zdůraznila parlamentní zpráva o evropském pilíři sociálních práv(1), sociální ekonomika je dobrým příkladem z hlediska vytváření kvalitních pracovních míst, prosazování sociálního začleňování a podpory participativní ekonomiky.

V roce 2016 byla Komise několikrát vyzvána – ve zprávě Evropského parlamentu o strategii pro jednotný trh(2), v bratislavském prohlášení o sociální ekonomice, které podepsalo 10 členských států, a ve zprávě skupiny odborníků Evropské komise pro sociální podnikání (GECES) –, aby vypracovala evropský akční plán pro sociální ekonomiku. V květnu 2017 přijalo devět členských států madridské prohlášení o sociální ekonomice, v němž vyzývá Komisi, aby do svého pracovního programu na rok 2018 zařadila evropský akční plán na období 2018–2020, a to s dostatečným financováním, který podpoří podniky sociální ekonomiky v Evropě a nastartuje sociální inovace. Ve svém stanovisku k iniciativě pro začínající a rychle se rozvíjející podniky(3) vyzývá Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) Komisi, aby vydala sdělení o akčním plánu pro sociální ekonomiku, v němž soustředí všechny stávající a nové iniciativy na podporu podniků sociální ekonomiky.

– Jaké kroky podniká Komise v reakci na uvedené výzvy Parlamentu, Rady a několika členských států volající po podpoře podniků sociální ekonomiky?

– Plánuje Komise v souladu s těmito požadavky vypracovat evropský akční plán pro sociální ekonomiku?

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0010.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0237.
(3) Úř. věst. C 288, 31.8.2017, s. 20.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí