Διαδικασία : 2017/2877(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000070/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Συζήτηση :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 197kWORD 19k
4 Σεπτεμβρίου 2017
O-000070/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000070/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Θέμα: Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Tο 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την προώθηση της αλληλέγγυας οικονομίας ως καθοριστικού παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τονίζουν ότι η κοινωνική οικονομία, που περιλαμβάνει μια πλούσια ποικιλία επιχειρηματικών μοντέλων, όπως οι συνεταιρισμοί, τα αλληλασφαλιστικό ταμεία, οι ενώσεις, τα ιδρύματα και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη πολλών στόχων της ΕΕ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική καινοτομία.

Υπάρχουν δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες απασχολούν περισσότερα από 14,5 εκατομμύρια άτομα και αντιπροσωπεύουν το 8% του ΑΕΠ της ΕΕ. Όπως τονίζεται στην έκθεση του Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(1), η κοινωνική οικονομία αποτελεί ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση μιας συμμετοχικής οικονομίας.

Το 2016, η έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά(2), η δήλωση της Μπρατισλάβα σχετικά με την κοινωνική οικονομία που υπεγράφη από 10 κράτη μέλη και η έκθεση από την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (GECES), κάλεσαν την Επιτροπή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία. Στις Μαΐου 2017, εννέα κράτη μέλη ενέκριναν τη δήλωση της Μαδρίτης σχετικά με την κοινωνική οικονομία, που καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2018-2020 στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2018, με την κατάλληλη χρηματοδότηση, για να δώσει ώθηση στις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη και να προωθήσει την κοινωνική καινοτομία. Στη γνωμοδότησή της σχετικά με την πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις(3), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει όλες τις τρέχουσες και νέες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, σε μια ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία.

– Ποια συνέχεια έχει δώσει η Επιτροπή σε αυτό το αυτά τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και πολλά κράτη μέλη, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας;

– Σύμφωνα με τα αιτήματα αυτά, σχεδιάζει η Επιτροπή να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία;

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0237.
(3) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 20.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου