Menettely : 2017/2877(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000070/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Keskustelut :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 102kWORD 21k
4. syyskuuta 2017
O-000070/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000070/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Aihe: Yhteisötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Neuvosto antoi vuonna 2015 päätelmät yhteisötalouden edistämisestä Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen veturina. Neuvoston päätelmissä korostettiin, että yhteisötalouden muodostaa yritysmallien runsas kirjo, johon kuuluvat esimerkiksi osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja yhteisötalouden yritykset, ja että yhteisötaloudella on merkittävä rooli unionin useiden tavoitteiden saavuttamisessa, Näihin tavoitteisiin kuuluvat esimerkiksi älykäs, kestävä ja osallistava kasvu sekä kunnollisten työpaikkojen luominen, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen innovointi.

Euroopassa on kaksi miljoonaa yhteisötalouden yritystä, jotka työllistävät yli 14,5 miljoonaa ihmistä ja muodostavat kahdeksan prosenttia EU:n bkt:stä. Yhteisötalous antaa hyvän esimerkin laadukkaiden työpaikkojen luomisesta, sosiaalisen osallisuuden tukemisesta ja osallistavan talouden edistämisestä; kuten parlamentti tähdensi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevassa mietinnössään(1).

Komissiota on pyydetty laatimaan yhteisötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma parlamentin vuonna 2016 antamassa sisämarkkinastrategiaa koskevassa mietinnössä(2), kymmenen jäsenvaltion allekirjoittamassa yhteisötaloutta koskevassa Bratislavan julkilausumassa sekä sosiaalista yrittäjyyttä käsittelevän eurooppalaisen neuvoa-antavan ryhmän (GECES) selonteossa. Yhdeksän jäsenvaltiota hyväksyi toukokuussa 2017 yhteisötaloutta koskevan Madridin julkilausuman, jossa komissiota kehotetaan sisällyttämään vuoden 2018 työohjelmaansa eurooppalainen toimintasuunnitelma 2018–2020, johon kohdennetaan riittävästi rahoitusta ja jolla edistetään yhteisötalouden eurooppalaisia yrityksiä ja sosiaalista innovointia. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi start-up- ja scale-up- yrityksiä koskevasta aloitteesta lausunnon(3), jossa kehotettiin komissiota kokoamaan kaikki nykyiset ja uudet yhteisötalouden yrityksiä koskevat aloitteet ja antamaan antamalla yhteisötalouden toimintasuunnitelmaa koskeva tiedonanto.

– Mitä jatkotoimia komissio toteuttaa parlamentin, neuvoston ja useiden jäsenvaltioiden pyydettyä sitä edistämään yhteisötalouden yrityksiä?

– Aikooko komissio edellä mainittujen pyyntöjen mukaisesti laatia yhteisötaloutta koskevan eurooppalaisen toimintasuunnitelman?

(1) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0010.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0237.
(3) EUVL C 288, 31.8.2017, s. 20.

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö