Procedūra : 2017/2877(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000070/2017

Pateikti tekstai :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Debatai :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 193kWORD 18k
2017 m. rugsėjo 4 d.
O-000070/2017
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000070/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Tema: Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2015 m. Taryba priėmė išvadas dėl socialinės ekonomikos, kaip vieno iš pagrindinių ekonominio ir socialinio vystymosi veiksnių Europoje, skatinimo. Tarybos išvadose atkreipiamas dėmesys į tai, kad socialinė ekonomika, kurią sudaro įvairiausių modelių įmonės, kaip antai kooperatyvai, savidraudos įmonės, asociacijos, fondai ir socialinės įmonės, atlieka svarbų vaidmenį siekiant daugelio ES tikslų, įskaitant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, deramų darbo vietų kūrimo, socialinės sanglaudos ir socialinių inovacijų tikslus.

Europoje veikia du milijonai socialinės ekonomikos įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 14,5 mln. žmonių ir kurios sukuria 8 proc. ES BVP. Kaip pabrėžiama Parlamento ataskaitoje dėl Europos socialinių teisių ramsčio(1), socialinė ekonomika yra geras pavyzdys kuriant kokybiškas darbo vietas, remiant socialinę įtrauktį ir skatinant dalyvaujamąją ekonomiką.

2016 m. Parlamento ataskaitoje dėl bendrosios rinkos strategijos(2), 10 valstybių narių pasirašytoje Bratislavos deklaracijoje dėl socialinės ekonomikos ir Komisijos socialinio verslumo ekspertų grupės (GECES) ataskaitoje Komisija raginama parengti Europos socialinės ekonomikos veiksmų planą. 2017 m. gegužės mėn. devynios valstybės narės priėmė Madrido deklaraciją dėl socialinės ekonomikos. Joje Komisija raginama į savo 2018 m. darbo programą įtraukti 2018–2020 m. Europos veiksmų planą ir skirti jam pakankamai lėšų, kuriomis būtų remiamos Europos socialinės ekonomikos įmonės ir spartinamos socialinės inovacijos. Savo nuomonėje dėl pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyvos(3) Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ragina Komisiją sutelkti visas esamas ir naujas socialinės ekonomikos įmonių rėmimo iniciatyvas paskelbiant komunikatą kartu su socialinės ekonomikos veiksmų planu.

– Kokių tolesnių veiksmų imasi Komisija, reaguodama į šiuos Parlamento, Tarybos ir daugelio valstybių narių raginimus skatinti socialinės ekonomikos įmones?

– Ar Komisija, atsižvelgdama į šiuos raginimus, ketina parengti Europos socialinės ekonomikos veiksmų planą?

(1) Priimti tekstai, P8_TA(2017)0010.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0237.
(3) OL C 288, 2017 8 31, p. 20.

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika