Procedura : 2017/2877(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000070/2017

Teksty złożone :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Debaty :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 196kWORD 19k
4 września 2017
O-000070/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000070/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Przedmiot: Europejski plan działania na rzecz gospodarki społecznej
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W 2015 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie propagowania gospodarki społecznej jako siły napędowej rozwoju gospodarczego i społecznego w Europie. W konkluzjach Rady podkreślono, że gospodarka społeczna, tworzona przez bardzo różne modele przedsiębiorstw, takie jak spółdzielnie, towarzystwa wzajemnej pomocy, stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne, odgrywa ważną rolę w realizacji szeregu celów UE, w tym inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego, tworzenia godnych miejsc pracy, spójności społecznej i innowacji społecznych.

W Europie istnieją dwa miliony przedsiębiorstw gospodarki społecznej – zatrudniają one ponad 14,5 mln osób i generują 8% PKB UE. Jak podkreślono w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych(1), gospodarka społeczna daje dobry przykład, tworząc wysokiej jakości miejsca pracy, wspierając włączenie społeczne i upowszechniając gospodarkę partycypacyjną.

W 2016 r. w sprawozdaniu Parlamentu w sprawie strategii jednolitego rynku(2), w podpisanej przez 10 państw członkowskich deklaracji bratysławskiej dotyczącej gospodarki społecznej, a także w sprawozdaniu grupy ekspertów Komisji ds. przedsiębiorczości społecznej (GECES) zwrócono się do Komisji o opracowanie europejskiego planu działania na rzecz gospodarki społecznej. W maju 2017 r. dziewięć państw członkowskich przyjęło deklarację madrycką dotyczącą gospodarki społecznej, w której wezwano Komisję do ujęcia europejskiego planu działania na lata 2018–2020 w programie prac KE na rok 2018, wraz z odpowiednimi środkami finansowymi, dzięki czemu możliwe będzie wsparcie przedsiębiorstw gospodarki społecznej w Europie oraz pobudzenie innowacji społecznych. W swojej opinii w sprawie inicjatywy na rzecz przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up(3) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaapelował do Komisji, by ujęła ona wszystkie obecne i planowane inicjatywy wspierające przedsiębiorstwa społeczne w jednym komunikacie zawierającym plan działania na rzecz gospodarki społecznej.

– Jakie działania podjęła Komisja w odpowiedzi na ww. apele ze strony Parlamentu Europejskiego, Rady i szeregu państw członkowskich dotyczące wspierania przedsiębiorstw gospodarki społecznej?

– Czy zgodnie z ww. oczekiwaniami Komisja planuje opracowanie europejskiego planu działania na rzecz gospodarki społecznej?

(1) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0010.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0237.
(3) Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 20.

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności