Procedură : 2017/2877(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000070/2017

Texte depuse :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Dezbateri :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 192kWORD 21k
4 septembrie 2017
O-000070/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000070/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Subiect: Un plan de acțiune european pentru economia socială
 Răspuns în plen 

În 2015, Consiliul a adoptat concluzii privind promovarea economiei sociale ca factor esențial al dezvoltării economice și sociale în Europa. Concluziile Consiliului subliniază faptul că economia socială, alcătuită dintr-o multitudine de modele de întreprinderi, cum ar fi cooperativele, societățile mutuale, asociațiile, fundațiile și întreprinderile sociale, joacă un rol important în îndeplinirea mai multor obiective ale UE, inclusiv a celor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, de creare de locuri de muncă decente, de coeziune socială și de inovare socială.

Există 2 milioane de întreprinderi în sectorul economiei sociale în Europa, care asigură locuri de muncă pentru 14,5 milioane de persoane și generează 8% din PIB-ul Uniunii Europene. Astfel cum se subliniază în raportul Parlamentului European referitor la un pilon european al drepturilor sociale(1), economia socială oferă un exemplu bun de creare de locuri de muncă de calitate, de susținere a incluziunii sociale și de promovare a economiei participative.

În 2016, raportul Parlamentului European referitor la Strategia privind piața unică(2), Declarația de la Bratislava privind economia socială, semnată de 10 de state membre, și raportul grupului de experți al Comisiei privind antreprenoriatul social (GECES) solicitau Comisiei să elaboreze un plan de acțiune european pentru economia socială. În mai 2017, nouă state membre au adoptat Declarația de la Madrid privind economia socială, prin care invită Comisia să includă în programul său de lucru pe 2018 un plan de acțiune european pentru perioada 2018-2020, cu finanțare adecvată, care va promova întreprinderile din sectorul economiei sociale din Europa și va stimula inovarea socială. În Avizul său privind Inițiativa privind întreprinderile nou-înființate și extinderea acestora(3), Comitetul Economic și Social European (CESE) solicită Comisiei să pună laolaltă toate inițiativele existente și cele noi, pentru a sprijini întreprinderile din sectorul economiei sociale prin elaborarea unei comunicări privind un plan de acțiune pentru economia socială.

– Ce curs dă Comisia acestor solicitări de stimulare a întreprinderilor din sectorul economiei sociale din partea Parlamentului, a Consiliului și a mai multor state membre?

– Intenționează Comisia să elaboreze un plan de acțiune european pentru economia socială?

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0010.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0237.
(3) JO C 288, 31.8.2017, p. 20.

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate