Postup : 2017/2877(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000070/2017

Predkladané texty :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Rozpravy :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 110kWORD 19k
4. septembra 2017
O-000070/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000070/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Vec: Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo
 Odpoveď v pléne 

Rada prijala v roku 2015 závery o podpore sociálneho hospodárstva ako kľúčovej hybnej sily hospodárskeho a sociálneho rozvoja v Európe. V záveroch Rady sa zdôrazňuje, že sociálne hospodárstvo, ktoré tvoria veľmi rôznorodé modely podnikov, ako sú družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia, nadácie a sociálne podniky, zohráva dôležitú úlohu pri plnení viacerých cieľov EÚ vrátane dosiahnutia inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, tvorby dôstojných pracovných miest, sociálnej súdržnosti a sociálnej inovácie.

V Európe existujú dva milióny podnikov sociálneho hospodárstva, ktoré zamestnávajú vyše 14,5 miliónov ľudí a predstavujú 8% HDP EÚ. Ako Parlament zdôraznil vo svojej správe o európskom pilieri sociálnych práv(1), sociálne hospodárstvo je dobrým príkladom z hľadiska vytvárania kvalitných pracovných miest, podpory sociálneho začlenenia a presadzovania participatívneho hospodárstva.

V roku 2016 bola Komisia niekoľkokrát vyzvaná – v správe Parlamentu o stratégii jednotného trhu(2), bratislavskom vyhlásení o sociálnom hospodárstve, ktoré podpísalo 10 členských štátov, a v správe skupiny expertov Komisie pre sociálne podnikanie (GECES), aby vypracovala európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo. V máji 2017 deväť členských štátov prijalo madridské vyhlásenie o sociálnom hospodárstve, v ktorom vyzývajú Komisiu, aby do svojho pracovného programu na rok 2018 zaradila európsky akčný plán 2018 – 2020 so zodpovedajúcim financovaním, ktorý bude podporovať podniky sociálneho hospodárstva v Európe a podporí sociálne inovácie. Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom stanovisku k iniciatíve pre začínajúce a rozširujúce sa podniky(3) vyzýva Komisiu, aby vydala oznámenie o akčnom pláne pre sociálne hospodárstvo, ktorým spojí všetky súčasné a nové iniciatívy na podporu podnikov sociálneho hospodárstva.

– Ako Komisia reaguje na tieto výzvy Parlamentu, Rady a niektorých členských štátov na podporu podnikov sociálneho hospodárstva?

– Plánuje Komisia v súlade s týmito žiadosťami vypracovať európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo?

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0010.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0237.
(3) Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 20.

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia