Förfarande : 2017/2877(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000070/2017

Ingivna texter :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Debatter :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 21k
4 september 2017
O-000070/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000070/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Angående: En europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin
 Svar i kammaren 

Under 2015 antog rådet slutsatser om främjandet av den sociala ekonomin som en viktig drivande faktor för ekonomisk och social utveckling i Europa. Rådet framhåller i sina slutsatser att den sociala ekonomin – som täcker en stor mängd olika företagsmodeller, till exempel kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar, stiftelser och sociala företag – fyller en viktig funktion för uppnåendet av flera av EU:s mål, inbegripet smart och hållbar tillväxt för alla, skapande av anständigt arbete, social sammanhållning och social innovation.

Det finns två miljoner sociala företag i Europa, vilka sysselsätter över 14,5 miljoner människor och står för 8 procent av EU:s BNP. Den sociala ekonomin föregår med gott exempel i fråga om att skapa högkvalitativa arbetstillfällen, stödja social integration och främja en ekonomi baserad på delaktighet, något som parlamentet framhåller i sitt betänkande om en europeisk pelare för sociala rättigheter(1).

Under 2016 uppmanades kommissionen i parlamentets betänkande(2) samt i Bratislavaförklaringen om den sociala ekonomin, som undertecknats av tio medlemsstater, och rapporten från kommissionens expertgrupp för socialt företagande (Geces) att utarbeta en europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin. I maj 2017 antog nio medlemsstater Madridförklaringen om den sociala ekonomin, där kommissionen uppmanas att införa en europeisk handlingsplan 2018–2020 i sitt arbetsprogram för 2018, utrustad med tillräcklig finansiering, något som skulle främja de sociala företagen i Europa och öka den sociala innovationen. I sitt yttrande om uppstartsföretag och expanderande företag(3) riktade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en uppmaning till kommissionen om att sammanföra alla pågående och nya initiativ till stöd för sociala företag genom att utarbeta ett meddelande med en handlingsplan för den sociala ekonomin.

– Vad gör kommissionen med anledning av dessa uppmaningar från parlamentet, rådet och flera olika medlemsstater om att främja sociala företag?

– Planerar kommissionen att i enlighet med dessa begäranden utarbeta en europeisk handlingsplan för den sociala ekonomin?

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0010.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0237.
(3) EUT C 288, 31.8.2017, s. 20.

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy