Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000071/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000071/2017

Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας 2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000071/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

Διαδικασία : 2017/2846(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000071/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000071/2017 (B8-0609/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το 2018 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κάτι που θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της ποικιλομορφίας, του πλούτου και της ιστορίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Παράλληλα, το 2018 θα είναι και το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας, βάσει της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου 2016 μεταξύ του Προέδρου Juncker και του Πρωθυπουργού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Li Keqiang.

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί σημαντικό μέσο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των ευρωπαϊκών αξιών, θα ήταν σκόπιμο να δρομολογήσουμε μόνο μία πρωτοβουλία τη φορά, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη προβολή και βιώσιμη χρηματοδότησή της.

1. Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει γιατί έχει τόση σημασία για την Ευρώπη να λάβουν ταυτόχρονα χώρα το Έτος Τουρισμού ΕΕ-Κίνας και το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς;

2. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διαχειριστεί παράλληλα και τις δύο πρωτοβουλίες και να εξασφαλίσει την επιτυχή πραγματοποίησή τους;

3. Σχεδιάζει η Επιτροπή να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων των δύο πρωτοβουλιών;

4. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εξασφαλίσει την επαρκή προβολή των δύο παράλληλων πρωτοβουλιών;