Парламентарен въпрос - O-000073/2017Парламентарен въпрос
O-000073/2017

Заповедите за арест на Интерпол ("червени известия") и Турция

8.9.2017

Въпрос с искане за устен отговор O-000073/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE

През август 2017 г. испанската полиция задържа двама критикуващи правителството журналисти с двойно гражданство – съответно шведско/турско и германско/турско, вследствие на издадено от Турция известие на Интерпол.

В своята резолюция 2161 (2017) Парламентарната асамблея на Съвета на Европа посочи, че има редица случаи, в които някои държави злоупотребяват с Интерпол и неговата система за червени известия, за да постигнат политическите си цели за потискане на свободата на изразяване или за преследване на членове на политическата опозиция извън техните граници.

Поради това е от изключително значение да се гарантира съществуването на подходящи защитни мерки за защитниците на правата на човека и активистите срещу потенциални злоупотреби с известия на Интерпол от страна на някои държави.

– Какво прави Комисията, за да гарантира, че правата на гражданите на ЕС и на трети държави не биват нарушавани чрез използването на данни на Интерпол от държавите – членки на ЕС?

– Запозната ли е Комисията с механизъм, който да гарантира извършването на проверки на необходимостта и пропорционалността на известия на Интерпол, издавани от държави с лоши резултати в областта на правата на човека, например чрез Европол?

– Какви гаранции срещу злоупотреби възнамерява да въведе Комисията по отношение на законодателството на Съюза във връзка с граничните проверки по външните граници и използването на информационни системи като ШИС II, ETIAS и системата за влизане/излизане, за да се засили обменът на информация между тези системи и Интерпол?