Parlamentní otázka - O-000073/2017Parlamentní otázka
O-000073/2017

Zatykače Interpolu (červená oznámení) a Turecko

8.9.2017

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000073/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, za skupinu Verts/ALE

V srpnu 2017 zadrželo Španělsko dva kritické novináře s dvojím občanstvím, jednoho se švédským a tureckým a druhého s německým a tureckým občanstvím, na základě zatykače Interpolu vydaného Tureckem.

V rezoluci č. 2161 (2017) Parlamentní shromáždění Rady Evropy konstatovalo, že v řadě případů byl Interpol a jeho systém červených oznámení některými zeměmi zneužit k politickým účelům s cílem potlačovat svobodu vyjadřování nebo k pronásledování členů politické opozice mimo své území.

Z tohoto důvodu je nanejvýš důležité zajistit, že budou zavedeny řádné záruky ochrany pro obránce lidských práv a legitimní aktivisty před případným zneužíváním zatykačů Interpolu ze strany některých zemí.

– Co dělá Komise pro to, aby zajistila, že práva občanů EU a třetích zemí nebudou porušována prostřednictvím využívání údajů Interpolu členskými státy?

– Je si Komise vědoma nějakého mechanismu, jenž by zajišťoval, že u oznámení Interpolu od zemí známých špatným dodržováním lidských práv budou prováděny kontroly nezbytnosti a přiměřenosti, například prostřednictvím Europolu?

– Jaké záruky proti zneužití zamýšlí Komise zavést v oblasti unijní legislativy, pokud jde o hraniční kontroly na vnějších hranicích a používání informačních systémů, jako je SIS II, ETIAS a systém vstupu/výstupu, s cílem posílit výměnu informací mezi těmito systémy a Interpolem?