Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000073/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000073/2017

Interpol arrestordre (efterlysninger) og Tyrkiet

8.9.2017

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000073/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, for Verts/ALE-Gruppen

Det spanske politi tilbageholdt i august 2017 to kritiske journalister med henholdsvis dobbelt svensk og tyrkisk statsborgerskab og dobbelt tysk og tyrkisk statsborgerskab efter en efterlysning via Interpol udstedt af Tyrkiet.

I sin resolution 2161 (2017) har Europarådets Parlamentariske Forsamling bemærket, at Interpol og dets efterlysningssystem i en række tilfælde af nogle lande er blevet misbrugt for at nå politiske mål, til at undertrykke ytringsfriheden eller til at forfølge medlemmer af den politiske opposition uden for deres grænser.

Det er derfor yderst vigtigt at sikre, at der er passende beskyttelse for menneskerettighedsforkæmpere og aktivister mod potentielt misbrug af Interpolefterlysninger fra visse lande.

– Hvad gør Kommissionen for at sikre, at EU-borgeres og tredjelandsstatsborgeres rettigheder ikke krænkes gennem medlemsstaters brug af Interpols oplysninger?

– Er Kommissionen bekendt med nogen mekanisme, der sikrer, at der føres nødvendigheds- og proportionalitetskontrol med indberetninger til Interpol fra lande, hvor menneskerettighedssituationen er dårlig, f.eks. gennem Europol?

– Hvilke beskyttelsesforanstaltninger mod misbrug planlægger Kommissionen at indføre, for så vidt angår EU-lovgivningen om kontrol ved de ydre grænser og brug af informationssystemer såsom SIS II, ETIAS og ind- og udrejsesystemet for at styrke informationsudvekslingen mellem disse systemer og Interpol?