Parlamentin kysymys - O-000073/2017Parlamentin kysymys
O-000073/2017

Interpolin julkaisemat kansainväliset etsintäkuulutukset ja Turkki

8.9.2017

Suullisesti vastattava kysymys O-000073/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Verts/ALE-ryhmän puolesta

Interpolin Turkin pyynnöstä julkaiseman kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella Espanjan poliisi pidätti elokuussa 2017 kaksi kriittistä toimittajaa, joista toisella oli Ruotsin ja Turkin kaksoiskansalaisuus ja toisella Saksan ja Turkin kaksoiskansalaisuus.

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmassa 2161 (2017) pantiin merkille, että useissa tapauksissa jotkin maat ovat käyttäneet hyväksi Interpolia ja sen julkaisemien kansainvälisten etsintäkuulutusten järjestelmää poliittisiin tarkoituksiin sananvapauden tukahduttamiseksi tai oppositiopuolueiden jäsenien vainoamiseksi valtionrajojensa ulkopuolella.

Siksi on äärimmäisen tärkeää varmistaa asianmukaiset suojatoimenpiteet ihmisoikeuksien puolustajille ja aktivisteille Interpolin julkaisemien kansainvälisten etsintäkuulutusten mahdollista väärinkäyttöä vastaan joissakin maissa.

– Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että EU:n ja kolmansien maiden kansalaisten oikeuksia ei rikota EU:n jäsenvaltioiden käyttäessä Interpolin tietoja?

– Onko komissio tietoinen mahdollisesta järjestelmästä, jolla varmistetaan, että ihmisoikeustilanteeltaan huonoista maista peräisin oleville Interpolin kuulutuksille toteutetaan välttämättömyys- ja suhteellisuustarkistukset esimerkiksi Europolin välityksellä?

– Mitä suojatoimenpiteitä komissio aikoo ottaa käyttöön väärinkäytöksiä vastaan unionin ulkorajoilla suoritettavia rajatarkastuksia koskevan lainsäädännön osalta ja SIS II:n, ETIAS:n ja rajanylitystietojärjestelmän kaltaisten tietojärjestelmien käytön osalta tietojenvaihdon tehostamiseksi näiden järjestelmien ja Interpolin välillä?