Parlamento klausimas - O-000073/2017Parlamento klausimas
O-000073/2017

Interpolo arešto orderiai ("raudonieji perspėjimai") ir Turkija

8.9.2017

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000073/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Verts/ALE frakcijos vardu

2017 m. rugpjūčio mėn. Ispanijos policija, reaguodama į Turkijos inicijuotą Interpolo perspėjimą, sulaikė du kritiškus žurnalistus, turinčius dvigubą pilietybę (atitinkamai Švedijos ir Turkijos bei Vokietijos ir Turkijos).

Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja savo rezoliucijoje Nr. 2161 (2017) pažymėjo, kad kai kurios šalys ne kartą politiniais tikslais piktnaudžiavo Interpolu ir jo raudonųjų perspėjimų sistema, siekdamos už savo teritorijos ribų suvaržyti išraiškos laisvę arba persekioti politinius oponentus.

Todėl itin svarbu užtikrinti žmogaus teisių gynėjams ir aktyvistams tinkamas priemones, kuriomis jie būtų apsaugoti nuo tam tikrų šalių galimo piktnaudžiavimo Interpolo perspėjimais.

– Ką daro Komisija, kad užtikrintų, jog ES valstybėms narėms naudojantis Interpolo duomenimis nebūtų pažeidžiamos ES ir trečiųjų šalių piliečių teisės?

– Ar Komisija žino mechanizmų, kuriuos taikant, pavyzdžiui, pasitelkus Europolą, užtikrinamas Interpolo perspėjimų, inicijuotų valstybių, kuriose prasta žmogaus teisių padėtis, būtinumo ir proporcingumo patikrinimas?

– Kokias su Sąjungos teisės aktais dėl pasienio kontrolės prie išorės sienų ir informacinių sistemų (pavyzdžiui, antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos, Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos bei atvykimo ir išvykimo sistemos) naudojimu susijusias apsaugos nuo piktnaudžiavimų priemones Komisija planuoja įdiegti, siekiant stiprinti keitimąsi informacija tarp šių sistemų ir Interpolo?