Parlamenta jautājums - O-000073/2017Parlamenta jautājums
O-000073/2017

Interpola aresta orderi (sarkanie paziņojumi) un Turcija

8.9.2017

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000073/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Verts/ALE grupas vārdā

2017. gada augustā Spānijas policija, balstoties uz Turcijas izsniegtu Interpola paziņojumu, aizturēja divus režīmam kritiski noskaņotus žurnālistus ar attiecīgi Zviedrijas un Turcijas un Vācijas un Turcijas dubultu valstspiederību.

Rezolūcijā Nr. 2161 (2017) Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja konstatēja, ka dažas valstis vairākkārt ļaunprātīgi izmantojušas Interpola sarkanā paziņojuma sistēmu, lai sasniegtu politiskus mērķus, ierobežotu vārda brīvību vai vajātu politiskās opozīcijas pārstāvjus ārpus savas valsts robežām.

Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka tiek ieviesti atbilstoši drošības pasākumi attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem un aktīvistiem, lai nepieļautu, ka dažas valstis iespējami ļaunprātīgi izmanto Interpola paziņojumus.

– Ko Komisija dara, lai nodrošinātu, ka ES un trešo valstu valstspiederīgo tiesības netiek pārkāptas, ES dalībvalstīs izmantojot Interpola datus?

– Vai Komisija ir informēta par kādu mehānismu, lai nodrošinātu, ka tiek veiktas nepieciešamības un proporcionalitātes pārbaudes attiecībā uz Interpola paziņojumiem no valstīm ar sliktiem rādītājiem cilvēktiesību jomā, piemēram, darot to ar Eiropola palīdzību?

– Kādu aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu Komisija plāno ieviest saistībā ar Savienības tiesību aktiem par robežpārbaudēm pie ārējām robežām un par tādu informācijas sistēmu kā SIS II, ETIAS un ieceļošanas/izceļošanas sistēma izmantošana, lai stiprinātu informācijas apmaiņu starp šīm sistēmām un Interpolu?