Parlementaire vraag - O-000073/2017Parlementaire vraag
O-000073/2017

Aanhoudingsbevelen van Interpol (rode kennisgevingen) en Turkije

8.9.2017

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000073/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie

In augustus 2017 heeft de Spaanse politie twee kritische journalisten met respectievelijk het Zweeds/Turkse staatsburgerschap en het Duits/Turkse staatsburgerschap gearresteerd, volgend op een Interpolkennisgeving van de hand van Turkije.

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft in resolutie 2161 (2017) opgemerkt dat Interpol en het systeem van rode kennisgevingen in een aantal gevallen door bepaalde landen misbruikt werden voor politieke doeleinden, om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken of om leden van de politieke oppositie buiten de landsgrenzen te vervolgen.

Het is daarom belangrijk om te voorzien in passende bescherming voor mensenrechtenverdedigers en activisten tegen het potentiële misbruik van Interpolkennisgevingen door bepaalde landen.

– Wat doet de Commissie om te verzekeren dat de rechten van onderdanen van de EU en van derde landen niet geschonden worden doordat EU-lidstaten gebruikmaken van gegevens van Interpol?

– Is de Commissie op de hoogte van bestaande mechanismen om te verzekeren dat noodzakelijkheids- en proportionaliteitscontroles worden uitgevoerd voor Interpolkennisgevingen van landen die een slechte reputatie hebben op het vlak van mensenrechten, bijvoorbeeld via Europol?

– Welke bescherming tegen misbruik is de Commissie voornemens te treffen met betrekking tot de Uniewetgeving inzake grenscontroles bij de buitengrenzen en het gebruik van informatiesystemen zoals SIS II, ETIAS en het inreis-uitreissysteem (EES) om de uitwisseling van informatie tussen deze systemen en Interpol te versterken?