Pytanie poselskie - O-000073/2017Pytanie poselskie
O-000073/2017

Nakazy aresztowania wydawane przez Interpol (tzw. czerwone noty) a Turcja

8.9.2017

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000073/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, w imieniu grupy Verts/ALE

W sierpniu 2017 r. hiszpańska policja na podstawie noty Interpolu wydanej przez Turcję zatrzymała dwóch krytycznych dziennikarzy posiadających podwójne obywatelstwo, odpowiednio szwedzko-tureckie i niemiecko-tureckie.

W rezolucji nr 2161 (2017) Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zwróciło uwagę, że niektóre kraje dopuściły się szeregu nadużyć w stosunku do Interpolu i jego systemu tzw. czerwonych not, aby osiągnąć cele polityczne, tłumić wolność wypowiedzi lub prześladować członków opozycji politycznej poza własnymi granicami.

Niezmiernie ważne są zatem odpowiednie gwarancje dla obrońców i działaczy na rzecz praw człowieka, chroniące ich przed potencjalnym nadużywaniem not Interpolu przez niektóre kraje.

– Co Komisja czyni w trosce o to, aby prawa obywateli UE i krajów trzecich nie były naruszane przez państwa członkowskie UE wykorzystujące dane Interpolu?

– Czy Komisji znany jest jakiś mechanizm gwarantujący kontrolowanie, np. za pośrednictwem Europolu, konieczności i proporcjonalności w przypadku zawiadomień kierowanych do Interpolu przez kraje o złej reputacji w dziedzinie praw człowieka?

– Jakie zabezpieczenia przed nadużyciami Komisja zamierza wprowadzić w przepisach Unii dotyczących kontroli na granicach zewnętrznych i korzystania z systemów informacyjnych, takich jak SIS II, ETIAS i system wjazdu/wyjazdu, aby usprawnić wymianę informacji między tymi systemami a Interpolem?