Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 19k
8. septembra 2017
O-000073/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000073/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, v mene skupiny Verts/ALE

 Vec: Zatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. "červené obežníky") a Turecko

V auguste 2017 španielska polícia zadržala dvoch kritických novinárov s dvojitým občianstvom (švédskym a tureckým a nemeckým a tureckým) na základe obežníka Interpolu, ktorý vydalo Turecko.

Vo svojom uznesení č. 2161 (2017) Parlamentné zhromaždenie Rady Európy konštatovalo, že v mnohých prípadoch Interpol a jeho systém červených obežníkov zneužívajú niektoré krajiny na dosiahnutie politických cieľov a potláčanie slobody prejavu alebo na prenasledovanie členov politickej opozície za hranicami svojej krajiny.

Je preto mimoriadne dôležité, aby existovali náležité záruky pre obhajcov ľudských práv a aktivistov proti možnému zneužitiu obežníkov Interpolu zo strany niektorých krajín.

– Čo robí Komisia, aby zabezpečila, že nebude dochádzať k porušovaniu práv občanov EÚ a tretích krajín prostredníctvom využívania údajov Interpolu zo strany členských štátov EÚ?

– Vie Komisia o akýchkoľvek mechanizmoch na zabezpečenie overenia nevyhnutnosti a proporcionality, napríklad prostredníctvom Europolu, v súvislosti s upozorneniami Interpolu zo strany krajín so zlou povesťou, pokiaľ ide o ľudské práva?

– Aké záruky proti zneužívaniu plánuje Komisia zaviesť, pokiaľ ide o právne predpisy Únie upravujúce hraničné kontroly na vonkajších hraniciach a používanie informačných systémov, akými sú SIS II, ETIAS a systém vstup/výstup, s cieľom posilniť výmenu informácií medzi týmito systémami a Interpolom?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia