Parlamentarno vprašanje - O-000073/2017Parlamentarno vprašanje
O-000073/2017

Interpolovi nalogi za prijetje (rdeča obvestila) in Turčija

8.9.2017

Vprašanje za ustni odgovor O-000073/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, v imenu skupine Verts/ALE

Španska policija je avgusta 2017 na podlagi Interpolovega obvestila, ki ga je izdala Turčija, pridržala dva kritična novinarja z dvojnim švedsko-turškim oziroma nemško-turškim državljanstvom.

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je v resoluciji 2161 (2017) navedla, da so nekatere države Interpol in njegov sistem rdečih obvestil že večkrat zlorabile v politične namene, da bi zatrle svobodo izražanja ali preganjale pripadnike politične opozicije zunaj svojih meja.

Zato menimo, da je treba zagovornike človekovih pravic in legitimne aktiviste nujno ustrezno zaščititi pred morebitnimi zlorabami Interpolovih obvestil v nekaterih državah članicah.

– Kako Komisija zagotavlja, da se pri uporabi Interpolovih podatkov v državah članicah EU ne kršijo pravice državljanov EU in tretjih držav?

– Ali je Komisija seznanjena z morebitnimi mehanizmi, s katerimi se zagotavlja preverjanje upoštevanja načel nujnosti in sorazmernosti pri izdajanju Interpolovih obvestil v državah s slabim stanjem na področju človekovih pravic, na primer prek Europola?

– Kakšne zaščitne ukrepe proti zlorabam namerava sprejeti Komisija v zvezi z zakonodajo Unije na področju izvajanja mejne kontrole na zunanjih mejah in uporabe informacijskih sistemov, kot so SIS II, ETIAS in sistem vstopa/izstopa, da bi okrepila izmenjavo informacij med temi sistemi in Interpolom?