Parlamentsfråga - O-000073/2017Parlamentsfråga
O-000073/2017

Interpols arresteringsorder (efterlysningar) och Turkiet

8.9.2017

Fråga för muntligt besvarande O-000073/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, för Verts/ALE-gruppen

I augusti 2017 grep den spanska polisen två kritiska journalister med dubbla medborgarskap (svensk-turkiskt respektive tysk-turkiskt) efter att Turkiet hade utfärdat en Interpol-efterlysning.

I sin resolution 2161 (2017) konstaterade Europarådets parlamentariska församling att Interpol och dess system för efterlysningar i ett antal fall har missbrukats av vissa länder för att uppnå politiska mål i syfte att undertrycka yttrandefrihet eller för att förfölja medlemmar av den politiska oppositionen utanför deras gränser.

Det är därför ytterst viktigt att se till att det finns lämpliga skyddsgarantier för människorättsförsvarare och aktivister mot ett eventuellt missbruk av Interpol-efterlysningar från vissa länders sida.

– Vad gör kommissionen för att säkerställa att EU-medborgares och tredjelandsmedborgares rättigheter inte kränks i samband med att EU:s medlemsstater använder Interpols uppgifter?

– Känner kommissionen till någon mekanism som garanterar att nödvändighets- och proportionalitetskontroller görs av Interpol-registreringar från länder med en dålig människorättssituation, exempelvis genom Europol?

– Vilka skyddsåtgärder mot missbruk planerar kommissionen att införa när det gäller unionslagstiftningen om gränskontroller vid de yttre gränserna och användningen av informationssystem som exempelvis SIS II, Etias och in- och utresesystemet i syfte att stärka informationsutbytet mellan dessa system och Interpol?