Parlamentná otázka - O-000074/2017Parlamentná otázka
O-000074/2017

Väčšia interpelácia - Koordinované úsilie na úrovni EÚ s cieľom zvýšiť mieru zaočkovanosti

15.9.2017

Väčšia interpelácia na písomné zodpovedanie s rozpravou O-000074/2017
Komisii
článok 130b rokovacieho poriadku
Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron, v mene skupiny EFDD

Postup : 2017/2867(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000074/2017
Predkladané texty :
O-000074/2017 (B8-0603/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Členské štáty si zachovávajú svoju právomoc stanoviť očkovací kalendár pre svojich občanov. Taliansko nedávno zaviedlo povinné očkovanie novonarodených detí šiestimi ďalšími vakcínami okrem štyroch, ktoré už boli povinné, čím celkový počet povinných vakcín vzrástol na desať.

Legitímny cieľ, ktorým je dosiahnutie čo najvyššej miery imunizácie, však možno dosiahnuť menej prísnymi opatreniami, a väčšina členských štátov uprednostňuje prijatie „odporúčaní“ alebo kombinácie povinných a odporúčaných opatrení.

Zo štúdie z roku 2016 vyplýva, že krajiny, v ktorých je očkovanie povinné, vo všeobecnosti nedosiahli lepšie pokrytie ako porovnateľné krajiny, v ktorých neexistuje zákonná očkovacia povinnosť[1].

Dlhoročná členka poradného fóra Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb uviedla, že podobné výsledky ako prináša politika povinného očkovania sa pravdepodobne dajú dosiahnuť investovaním zdrojov do lepšej organizácie a komunikačných programov[2].

– Môže sa skutočnosť, že až do prijatia tohto nového právneho predpisu neexistoval prípad povinného vykonávania celkovo desiatich očkovaní detí vo veku 0 – 3 roky, považovať za dôvod na uplatnenie zásady predbežnej opatrnosti?

– Môže Komisia zhromaždiť dôkazy o rozdieloch v účinnosti medzi politikou povinného a nepovinného očkovania z hľadiska miery zaočkovanosti?

– Ako môže EÚ koordinovať opatrenia na zlepšenie účinnosti politík v oblasti očkovania a zvýšiť mieru zaočkovanosti?