Menettely : 2017/2900(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000075/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Keskustelut :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 21k
27. syyskuuta 2017
O-000075/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000075/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Aihe: Lentoliikenteen varausjärjestelmien puolueettomuus ja lentotietojen saatavuuden rajoittaminen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Eräällä lentoyhtiökonsernilla on ollut 1. syyskuuta 2015 alkaen käytössä jakelukustannuksia koskeva 16 euron maksu, joka lisätään maailmanlaajuisten jakelujärjestelmien kautta ostettaviin lippuihin. Tätä maksua ei lisätä lippuihin, jotka ostetaan kyseisen lentoyhtiökonsernin hallinnoiman varausjärjestelmän kautta. Lisäksi muutamat lentoyhtiöt ovat jo ilmoittaneet aikovansa seurata esimerkkiä, ja monet muut harkitsevat tekevänsä samoin.

Komissio on jo saanut neljä valitusta jakelukustannuksia koskevan maksun käyttöönotosta lentoyhtiön oman varaussivuston lanseerauksen yhteydessä.

Vastaavasti kolmansien maiden lentoliikenteen harjoittajat ovat ottaneet käyttöön toimia, joiden vuoksi Euroopassa toimivien hintavertailusivustojen on vaikeampi esitellä lentojen tietoja ja hintoja. Tämän takia kolmansien maiden lentoyhtiöt ovat vähemmän alttiita kilpailulle.

Molemmat aloitteet vaarantavat eurooppalaisten kuluttajien mahdollisuudet tehdä tietoon perustuvia valintoja. Ne vähentävät kuluttajien saatavilla olevia vaihtoehtoja vertailla hintoja, saada tietoja lennoista ja varata lentoyhteyksiä usealta lentoyhtiöltä. Lopulta kuluttajat maksavat korkeampia hintoja rajoitetusta määrästä lentoyhteyksiä.

1. Onko komissio tietoinen siitä, että sekä hiljattain perustettuja tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä että puolueettomia tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä säännellään asetuksella (EY) N:o 80/2009(1)?

2. Onko komissio samaa mieltä siitä, että tämä lisämaksu heikentää matkustajien oikeuksia vertailla ja käyttää vapaasti eri jakelukanavia, ja aikooko komissio ryhtyä toimiin asiassa?

3. Aikooko komissio ryhtyä toimiin sellaisia kolmansien maiden lentoyhtiöitä vastaan, jotka osallistuvat tällaiseen toimintaan?

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 80/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2299/89 kumoamisesta, EUVL L 35, 4.2.2009, s. 47.

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö