Förfarande : 2017/2900(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000075/2017

Ingivna texter :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Debatter :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 100kWORD 21k
27 september 2017
O-000075/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000075/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Angående: Neutrala flygbokningssystem (GDS) och begränsningar i tillgången till flyginformation
 Svar i kammaren 

Sedan den 1 september 2015 tillämpar en flygbolagskoncern en avgift för distributionskostnader på 16 euro för biljetter som köps via globala distributionssystem (GDS). Avgiften tas inte ut när biljetterna köps via ett bokningssystem som kontrolleras av denna flygbolagskoncern. Andra flygbolag har dessutom meddelat att de avser att göra samma sak, och flera andra överväger att göra så.

Kommissionen har redan fått fyra klagomål om införandet av avgiften för distributionskostnader parallellt med att flygbolagets plattform togs i bruk.

På liknande sätt har flygbolag i tredjeländer infört åtgärder som hindrar EU-baserade webbplatser som erbjuder prisjämförelsetjänster att ange flyginformation och biljettpriser. Detta gör tredjeländers flygbolag mindre utsatta för konkurrens.

Båda initiativen äventyrar de europeiska konsumenternas möjligheter att göra välgrundade val. De minskar de alternativ som står till buds för prisjämförelser, flyginformation och bokning av förbindelser med flera flygbolag. I slutändan kommer konsumenterna att betala högre priser för ett begränsat antal flygförbindelser.

1. Är kommissionen medveten om att de nyligen inrättade datoriserade bokningssystemen och det neutrala datoriserade bokningssystemet båda regleras av förordning (EG) nr 80/2009(1)?

2. Håller kommissionen med om att denna extraavgift undergräver passagerarnas rätt att fritt jämföra och använda olika distributionskanaler, och avser kommissionen att vidta några åtgärder?

3. Kommer kommissionen att vidta åtgärder mot flygbolag i tredjeländer som ägnar sig åt sådan verksamhet?

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 80/2009 av den 14 januari 2009 om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem och upphävande av rådets förordning och om upphävande av förordning (EEG) nr 2299/89 (EUT L 35, 4.2.2009, s. 47).

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy