Парламентарен въпрос - O-000077/2017Парламентарен въпрос
O-000077/2017

Запитване - спор между ЕС и Норвегия относно улова на снежен краб в Свалбард

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания O-000077/2017
до Комисията
Член 130б от Правилника за дейността
Alain Cadec, от името на Комисия по рибно стопанство

Процедура : 2017/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000077/2017
Внесени текстове :
O-000077/2017 (B8-0612/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

Правото на равен достъп до ресурсите на Свалбард се гарантира от клаузата за недискриминация, заложена в Парижкия договор от 1920 г., в който участват повечето от държавите – членки на ЕС. Въпреки това траулерите на ЕС, извършващи риболовна дейност за снежен краб в Свалбард, са възпрепятствани от норвежките власти, въпреки че разполагат с валидни разрешителни от ЕС. Латвийски плавателен съд беше задържан в продължение на месеци и глобен 200 000 евро.

Решението да бъде създаден сегмент за улова на снежен краб в Свалбард беше взето от Съвета по препоръки на Правната служба, а държавите членки бяха упълномощени да издават разрешителни за риболов. Доверявайки се на законодателството на ЕС, собствениците на плавателни съдове инвестираха значителни средства, но сега не могат да извършват риболовна дейност, тъй като Норвегия не признава разрешителните на ЕС.

Изразяваме съжалението си във връзка с факта, че по време на преговорите през последните месеци Комисията не е положила достатъчно усилия за постигане на задоволителни резултати. Не бяха постигнати никакви резултати в полза на флота на ЕС, който е изправен пред несъстоятелност и загубата на стотици работни места.

1. Какви действия възнамерява да предприеме Комисията, за да достигне до справедливо решение, което да позволява на плавателните съдове на ЕС да извършват риболовна дейност за снежен краб в Свалбард?

2. Какви действия ще препоръча Комисията на Съвета за 2018 г.?

3. Комисията възнамерява ли да включи въпроса с улова на снежен краб в ежегодните консултации между ЕС и Норвегия под формата на отделен подпротокол извън риболовните квоти, но подлежащ на права за достъп? Ако не, защо?