Pytanie poselskie - O-000077/2017Pytanie poselskie
O-000077/2017

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych - Spór między UE a Norwegią dotyczący połowów kraba śnieżnego na wodach Svalbardu

Interpelacja dotycząca kwestii pierwszorzędnych wymagająca odpowiedzi na piśmie i debaty O-000077/2017
do Komisji
art. 130b Regulaminu PE
Alain Cadec, Komisji Rybołówstwa

Procedura : 2017/2934(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000077/2017
Teksty złożone :
O-000077/2017 (B8-0612/2017)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Prawo do równego dostępu do zasobów Svalbardu jest zagwarantowane klauzulą o niedyskryminacji zawartą w traktacie paryskim, podpisanym przez większość państw członkowskich UE. Władze norweskie uniemożliwiają jednak działanie unijnym trawlerom prowadzącym połowy kraba śnieżnego na podstawie ważnych licencji UE. Jeden statek łotewski przetrzymywano miesiącami i obciążono grzywną w wysokości 200 000 EUR.

Decyzja o utworzeniu segmentu prowadzącego połowy kraba śnieżnego na wodach Svalbardu została podjęta przez Radę na podstawie zaleceń Służby Prawnej, a państwom członkowskim zezwolono na wydawanie licencji połowowych. Ufając prawodawstwu UE, właściciele statków poczynili znaczne inwestycje, jednak obecnie nie mogą prowadzić połowów, gdyż Norwegia nie uznaje tych licencji unijnych.

Ubolewamy nad faktem, że wysiłki negocjacyjne Komisji w ubiegłych miesiącach nie były wystarczająco stanowcze. Nie przyniosły żadnych rezultatów dla floty unijnej dotkniętej tym problemem, której grozi bankructwo i utrata setek miejsc pracy.

1. Jak Komisja zamierza postąpić, aby doprowadzić do uczciwego rozwiązania umożliwiającego statkom unijnym prowadzenie połowów kraba śnieżnego na wodach Svalbardu?

2. Jakie działania Komisja zaleci Radzie na rok 2018?

3. Czy podczas dorocznych konsultacji między UE a Norwegią Komisja uwzględni połowy kraba śnieżnego w ramach odrębnego podprotokołu, wyłączonego z kwot połowowych, lecz podlegającego wymianie w zamian za prawa dostępu? Jeżeli nie, to dlaczego?