Parlamentsfråga - O-000077/2017Parlamentsfråga
O-000077/2017

Större interpellation - tvisten mellan EU och Norge om fiske av arktisk maskeringskrabba vid Svalbard

11.10.2017

Större interpellation för skriftligt besvarande med debatt O-000077/2017
till kommissionen
Artikel 130b i arbetsordningen
Alain Cadec, för Fiskeriutskottet

Förfarande : 2017/2934(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000077/2017
Ingivna texter :
O-000077/2017 (B8-0612/2017)
Omröstningar :
Antagna texter :

Rätten till lika tillträde till Svalbards resurser garanteras genom den icke-diskriminerande klausulen i 1920 års Parisfördrag, som de flesta EU-medlemsstater är part i. EU-trålare som bedriver fiske efter arktisk maskeringskrabba med giltiga EU-licenser vid Svalbard hindras emellertid av norska myndigheter. Ett lettiskt fiskefartyg hölls kvar i flera månader och fick betala 200 000 euro i böter.

Beslutet att möjliggöra fiske efter arktisk maskeringskrabba vid Svalbard fattades av rådet på grundval av rekommendationer från juridiska avdelningen, och medlemsstaterna fick rätt att utfärda fiskelicenser. Många fartygsägare har gjort stora investeringar då de litat på EU:s lagstiftning, men de kan nu inte fiska eftersom Norge inte erkänner dessa EU-licenser.

Vi beklagar att kommissionens förhandlingar under de senaste månaderna inte har varit tillräckligt beslutsamma. De har inte lett till några resultat för den berörda EU-flottan, som riskerar konkurs och förlust av hundratals arbetstillfällen.

1. Hur tänker kommissionen gå till väga för att hitta en rättvis lösning som gör det möjligt för EU:s fartyg att fiska efter arktisk maskeringskrabba vid Svalbard?

2. Vilka åtgärder rekommenderar kommissionen rådet att vidta för 2018?

3. Kommer kommissionen att ta med fiske efter arktisk maskeringskrabba i de årliga samråden mellan EU och Norge som ett separat underprotokoll som undantas från fiskekvoterna, men som kan användas för att få tillträdesrätt? Om så inte är fallet, varför inte?