Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000082/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000082/2017

Η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων από την ΕΕ

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000082/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Διαδικασία : 2017/2950(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000082/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000082/2017 (B8-0610/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία στις εισαγωγές προϊόντων από την ΕΕ έχει στερήσει τους Ευρωπαίους παραγωγούς οπωροκηπευτικών από μία σημαντική εξαγωγική αγορά, η δε παράταση της απαγόρευσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα εξακολουθήσει, αναμφίβολα, να έχει σοβαρές συνέπειες για την ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα.

Η απαγόρευση αυτή προκάλεσε για τρίτη συνεχή χρονιά σημαντικές απώλειες για τους παραγωγούς της ΕΕ, απώλειες οι οποίες δεν συνδέονται με τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Δεδομένης της συνεχιζόμενης αστάθειας που χαρακτηρίζει τις γεωργικές αγορές, η απαγόρευση που επέβαλε η Ρωσία έχει επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι εφικτό, βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, να ανοίξουν για τον τομέα των οπωροκηπευτικών της ΕΕ νέες εναλλακτικές αγορές συγκρίσιμες με τη ρωσική αγορά εξαιτίας, κυρίως, της μη ύπαρξης δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο, απαιτείται να εξευρεθεί βιώσιμη λύση μέχρι την οριστική λήξη της ρωσικής απαγόρευσης στις εισαγωγές.

1. Υπό το φως των ανωτέρω, προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω δράσεις για την υποστήριξη των Ευρωπαίων παραγωγών και εξαγωγέων οπωροκηπευτικών προϊόντων; Σε καταφατική περίπτωση, ποια συγκεκριμένα και βιώσιμα μέτρα σκέφτεται να λάβει η Επιτροπή;

2. Δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν χωρίς βοήθεια οι Ευρωπαίοι παραγωγοί οπωροκηπευτικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, τι μέτρα προτίθενται να λάβουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο προκειμένου να διασφαλισθεί το μέλλον των Ευρωπαίων παραγωγών και εξαγωγέων οπωροκηπευτικών προϊόντων;

3. Τι σκοπεύει να πράξει η Επιτροπή για να συμβάλει στην αντιστάθμιση των απωλειών που υφίστανται οι γεωργοί ως αποτέλεσμα της ρωσικής απαγόρευσης; Σκοπεύει μήπως η Επιτροπή να δημοσιεύσει μελέτη σχετικά με την αποτελεσματικότητα του αναπροσανατολισμού προς άλλες αγορές, καθώς και σχετικά με την εξέλιξη της ενωσιακής γεωργικής παραγωγής, διανομής και ζήτησης προϊόντων, από τότε που εισήχθη η ρωσική απαγόρευση, εξετάζοντας ειδικότερα τον αντίκτυπο που είχε αυτό το μέτρο στους μικρούς παραγωγούς και, ως εκ τούτου, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μικροί παραγωγοί;