Парламентарен въпрос - O-000090/2017Парламентарен въпрос
O-000090/2017

Право на Европейския парламент да предприема разследване

Въпрос с искане за устен отговор O-000090/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Danuta Maria Hübner, от името на Комисия по конституционни въпроси

Процедура : 2017/2993(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000090/2017
Внесени текстове :
O-000090/2017 (B8-0614/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

В светлината на дейността, осъществена от последните анкетни комисии (анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор и анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами), е очевидно, че настоящата правна уредба за работата на анкетните комисии в Европейския парламент (Решение № 95/167/ЕО) е остаряла, както е посочено в проекта на препоръка и проекта на доклад от 22 ноември 2017 г. до Съвета и Комисията относно разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами и в препоръката и доклада на Парламента от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор.

Ясно е, че е необходима силна политическа воля, за да се укрепи правото на Европейския парламент да предприема разследвания, което е заложено в основата на парламентаризма и което е едно от неговите главни правомощия, основаващо се на член 226 от ДФЕС. От началото на законодателния мандат насам докладчикът на Парламента винаги е проявявал готовност да търси конструктивни решения съвместно с Комисията с цел да се положат всички усилия, за да могат трите институции да постигнат напредък по този важен регламент. Докладчикът на Европейския парламент от името на комисията по конституционни въпроси (AFCO) се опита нееднократно, по време на шест различни председателства на Съвета, да започне разискванията и преговорите – в дух на компромис, диалог и широк консенсус – по политическите опасения, изразени от Съвета и Комисията, с цел да получи тяхното одобрение, както се изисква от член 226 от ДФЕС. За съжаление въпреки приемането от комисията по конституционни въпроси на два работни документа и един неофициален документ, в които в отговор на тези опасения бяха представени политически аргументи и възможни решения, които биха могли да послужат като основа за нови преговори между трите институции, процесът все още е в застой.

Най-накрая, на 10 октомври 2016 г., след междуинституционалната патова ситуация, продължила няколко години, трите институции се договориха, че техните правни служби ще се срещнат, за да формулират евентуални общи технически разяснения относно неразрешените правни и институционални въпроси, повдигнати от Комисията и Съвета. Този общ документ следва да улесни изготвянето на евентуална нова формулировка и започването на официални преговори на политическо равнище. За съжаление въпреки настояването на Европейския парламент съществуващият окончателен документ продължава да е блокиран, което поставя под съмнение готовността и ангажираността на Съвета и на Комисията да сътрудничат с Парламента при спазване на принципа на лоялно сътрудничество.

Комисията би ли обяснила причините за този застой и би ли предложила гаранции, че ще е на разположение своевременно да влезе в политически диалог с Европейския парламент и Съвета с оглед на постигането на споразумение, което да предостави възможност процедурата да приключи и което да осигури целесъобразната правна уредба за прилагане на правото на Европейския парламент да предприема разследване?