Ceist pharlaiminteach - O-000090/2017Ceist pharlaiminteach
O-000090/2017

Ceart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000090/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Danuta Maria Hübner, , thar ceann An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla

Nós Imeachta : 2017/2993(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
O-000090/2017
Téacsanna arna gcur síos :
O-000090/2017 (B8-0614/2017)
Vótaí :
Téacsanna arna nglacadh :

I bhfianaise na hoibre a rinne na coistí fiosrúcháin deireanacha (EMIS, PANA), is léir go bhfuil an creat dlíthiúil reatha le haghaidh oibriú na gcoistí fiosrúcháin laistigh de Pharlaimint na hEorpa (Cinneadh 95/167/CE) as dáta, mar a luaitear i nDréachtmholadh agus i nDréacht-Tuarascáil an 22 Samhain 2017 chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún i ndiaidh an fhiosrúcháin ar sciúradh airgid, ar sheachaint cánach agus ar imghabháil chánach, agus i moladh agus i dtuarascáil na Parlaiminte an 4 Aibreán 2017 chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún i ndiaidh an fhiosrúcháin ar thomhais astaíochtaí in earnáil na ngluaisteán.

Is léir go bhfuil toil láidir pholaitiúil ag teastáil chun ceart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa a neartú, ar bunchloch den pharlaiminteachas agus ceann dá chumhachtaí riachtanacha é, ar bhonn Airteagal 226 CFAE. Ó thús an téarma pharlaimintigh, léirigh Rapóirtéir na Parlaiminte go bhfuil sé toilteanach i gcónaí teacht ar réitigh chuiditheacha leis an gCoimisiún d’fhonn feidhm a bhaint as na hiarrachtaí ar fad chun a chur ar chumas na dtrí institiúid dul chun cinn a dhéanamh maidir leis an rialachán tábhachtach sin. Thar ceann an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (AFCO), tá iarrachtaí déanta arís agus arís eile ag Rapóirtéir na Parlaiminte, le sé uachtaránacht éagsúla ar an gComhairle, chun tús a chur le plé agus le caibidlíocht - de mheon comhréitigh, idirphlé agus comhdhearcaidh fhairsing - maidir leis na hábhair imní pholaitiúla a tharraing an Chomhairle agus an Coimisiún anuas, chun a dtoiliú a fháil, de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 226 CFAE. Ar an drochuair, agus in ainneoin gur ghlac Coiste AFCO dhá Dhoiciméad Oibre agus doiciméad nach páipéar é, ina dtugtar aghaidh ar na hábhair imní trí argóintí polaitiúla agus réitigh fhéideartha a d’fhéadfadh a bheith mar bhunús le haghaidh idirbheartaíocht nua idir na trí institiúid, is beag dul chun cinn a rinneadh ó thaobh an phróisis de.

Tar éis roinnt blianta den tsáinn idirinstitiúideach sin, an 10 Deireadh Fómhair 2016 chomhaontaigh na trí institiúid faoi dheoidh go mbuailfeadh a seirbhísí dlí féin le chéile chun teacht ar shoiléirithe teicniúla coitianta féideartha ar na saincheisteanna dlíthiúla agus institiúideacha ar feitheamh a tharraing an Coimisiún agus an Chomhairle anuas. Mar gheall ar an doiciméad coitianta sin ba cheart gurbh fhusa foclaíocht fhéideartha nua a dhréachtú agus an chaibidlíocht oifigiúil ar an leibhéal polaitiúil a sheoladh. Ar an drochuair, agus in ainneoin áitiú na Parlaiminte, is beag dul chun cinn atá déanta maidir leis an doiciméad críochnaitheach atá ann cheana, rud a chaitheann amhras ar thoilteanas agus ar thiomantas na Comhairle agus an Choimisiúin oibriú leis an bParlaimint a mhéid a bhaineann le prionsabal an chomhair dhílis.

An féidir leis an gCoimisiún na cúiseanna le sáinn den sórt sin a mhíniú, agus athdheimhniú a thabhairt go mbeidh sé ar fáil chun idirphlé polaitiúil a dhéanamh leis an bParlaimint agus leis an gComhairle gan mhoill d’fhonn teacht ar chomhthuiscint lena bhféadfaí an nós imeachta a thabhairt chun críche agus creat dlíthiúil iomchuí a chur ar fáil chun ceart fiosrúcháin Pharlaimint na hEorpa a chur chun feidhme?