Parlamenta jautājums - O-000090/2017Parlamenta jautājums
O-000090/2017

Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesības

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000090/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Danuta Maria Hübner, Konstitucionālo jautājumu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2993(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000090/2017
Iesniegtie teksti :
O-000090/2017 (B8-0614/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Ņemot vērā pēdējo izmeklēšanas komiteju (EMIS, PANA) paveikto, ir skaidrs, ka pašreizējais tiesiskais regulējums attiecībā uz izmeklēšanas komiteju darbību Eiropas Parlamentā (Lēmums 95/167/EK) ir novecojis, kā norādīts 2017. gada 22. novembra ieteikuma projektā un ziņojuma projektā Padomei un Komisijai pēc izmeklēšanas saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un Parlamenta 2017. gada 4. aprīļa ieteikumā un ziņojumā Padomei un Komisijai, ņemot vērā izmeklēšanu saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē.

Bez šaubām būs nepieciešama stipra politiskā griba, lai stiprinātu Parlamenta izmeklēšanas tiesības, kas ir parlamentārisma stūrakmens un vienas no tā būtiskajām pilnvarām saskaņā ar LESD 226. pantu. Kopš sasaukuma sākuma Parlamenta referents vienmēr bijis gatavs meklēt konstruktīvus risinājumus ar Komisiju, pieliekot visus pūliņus, lai visām trim iestādēm izdotos gūt progresu šajā svarīgajā regulējumā. Parlamenta referents AFCO komitejas vārdā ir atkārtoti centies ar sešām dažādām Padomes prezidentūrām sākt diskutēt un runāt — kompromisa, dialoga un plašāka konsensa garā — par politiskajiem jautājumiem, par kuriem Padome un Komisija ir paudusi raizes, lai panāktu to piekrišanu, kā tas prasīts LESD 226. pantā. Diemžēl, neraugoties uz AFCO komitejas pieņemtajiem diviem darba dokumentiem un vienam neoficiālam dokumentam, kuros šiem jautājumiem ir sniegti politiski argumenti un iespējami risinājumi, kas varētu būt pamats jaunām sarunām starp trim iestādēm, šis process nav virzījies uz priekšu.

Pēc šī starpiestāžu sarunās vairākus gadus ilgušā strupceļa trīs iestādes 2016. gada 10. oktobrī visbeidzot nolēma, ka to attiecīgie juridiskie dienesti tiksies, lai kopīgi meklētu tehniskus skaidrojumus neatrisinātajiem juridiskajiem un iestāžu jautājumiem, par kuriem Komisija un Padome paudusi raizes. Šim kopīgajam dokumentam būtu jāatvieglo iespējama jauna teksta izstrāde un oficiālo sarunu sākšana politiskā līmenī. Diemžēl, neraugoties uz Parlamenta uzstājību, darbs pie dokumenta pašreizējās galīgās versijas ir apstājies, un tas liek apšaubīt Padomes un Komisijas vēlmi un apņemšanos sadarboties ar Parlamentu lojālas sadarbības principa garā.

Vai Komisija var paskaidrot šāda strupceļa rašanās iemeslus, kā arī garantēt, ka tā būs pieejama, lai nekavējoties iesaistītos politiskā dialogā ar Parlamentu un Padomi nolūkā panākt saprašanos, kas ļautu procedūru noslēgt un radīt atbilstīgu tiesisko regulējumu Parlamenta izmeklēšanas tiesību īstenošanai?