Parlementaire vraag - O-000090/2017Parlementaire vraag
O-000090/2017

Enquêterecht van het Europees Parlement

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000090/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Danuta Maria Hübner, namens de Commissie constitutionele zaken

Procedure : 2017/2993(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000090/2017
Ingediende teksten :
O-000090/2017 (B8-0614/2017)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

In het licht van de werkzaamheden die zijn verricht door de laatste enquêtecommissies (EMIS, PANA), is het duidelijk dat het huidig juridisch kader voor de werkwijze van enquêtecommissies in het Europees Parlement (Besluit 95/167/EG) verouderd is, zoals aangegeven in de ontwerpaanbeveling en het ontwerpverslag van 22 november 2017 aan de Raad en de Commissie naar aanleiding van het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking, en in de aanbeveling en het verslag van het Parlement van 4 april 2017 aan de Raad en de Commissie naar aanleiding van het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector.

Er is duidelijk sterke politieke wil nodig voor een versterking van het enquêterecht van het Parlement, dat een hoeksteen is van het parlementair stelsel en een van de essentiële bevoegdheden van het Parlement op basis van artikel 226 VWEU. Sinds het begin van de zittingsperiode heeft de rapporteur van het Parlement zich steeds bereid getoond om met de Commissie constructieve oplossingen te zoeken, teneinde alle inspanningen te leveren om de drie instellingen in staat te stellen vooruitgang met betrekking tot deze belangrijke verordening te boeken. De EP-rapporteur namens de AFCO-commissie heeft herhaaldelijk, met zes verschillende voorzitterschappen van de Raad, geprobeerd een discussie en onderhandeling op te starten – in een geest van compromis, dialoog en brede consensus – over de politieke bezwaren van de Raad en de Commissie, teneinde hun toestemming te verkrijgen, zoals voorgeschreven in artikel 226 VWEU. Jammer genoeg bleef het proces geblokkeerd, ondanks de goedkeuring door de AFCO-commissie van twee werkdocumenten en een "non-paper" waarin de problemen zijn aangepakt met politieke argumenten en mogelijke oplossingen die als basis kunnen dienen voor nieuwe onderhandelingen tussen de drie instellingen.

Na een aantal jaren van deze interinstitutionele impasse zijn de drie instellingen op 10 oktober 2016 eindelijk overeengekomen dat hun respectieve juridische diensten zouden samenkomen om te zoeken naar mogelijke gemeenschappelijke technische verduidelijkingen met betrekking tot de hangende juridische en institutionele kwesties die de Commissie en de Raad hebben aangekaart. Dit gemeenschappelijke document moet de opstelling faciliteren van een mogelijke nieuwe formulering en de start van de officiële onderhandelingen op politiek niveau. Jammer genoeg blijft het definitieve document dat er is, geblokkeerd, ondanks aandringen van het Parlement, hetgeen twijfels doet rijzen over de bereidheid en de wil van de Raad en de Commissie om met het Parlement samen te werken, met eerbiediging van het beginsel van loyale samenwerking.

Kan de Commissie de redenen voor deze impasse uiteenzetten en garanderen dat hij beschikbaar zal zijn om snel deel te nemen aan een politieke dialoog met het Parlement en de Raad, teneinde tot een akkoord te komen om de procedure af te sluiten en te voorzien in een passend juridisch kader voor de uitvoering van het enquêterecht van het Parlement?