Parlamentná otázka - O-000090/2017Parlamentná otázka
O-000090/2017

Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu

Otázka na ústne zodpovedanie O-000090/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Danuta Maria Hübner, v mene Výboru pre ústavné veci

Postup : 2017/2993(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000090/2017
Predkladané texty :
O-000090/2017 (B8-0614/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Z práce posledných výborov pre vyšetrovanie (EMIS, PANA) jasne vyplýva, že súčasný právny rámec, ktorým sa riadia činnosti výborov pre vyšetrovanie v Európskom parlamente (95/167/ES), je zastaraný, ako sa uvádza v návrhu odporúčania a v návrhu správy z 22. novembra 2017 Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov, ako aj v odporúčaní Parlamentu a v jeho správe zo 4. apríla 2017 Rade a Komisii v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle.

Je jasné, že je potrebná výrazná politická vôľa, aby sa posilnili vyšetrovacie právomoci Parlamentu, ktorých základom je článok 226 ZFEÚ, ako ústredný prvok parlamentarizmu a jedna z jeho najdôležitejších právomocí. Spravodajca Parlamentu je od začiatku tohto funkčného obdobia stále pripravený hľadať spolu s Komisiou konštruktívne riešenia s cieľom vynaložiť maximálne úsilie o to, aby mohli všetky tri inštitúcie pokročiť v súvislosti s týmto dôležitým právnym predpisom. Spravodajca Parlamentu sa v mene výboru AFCO už viackrát, a to počas šiestich rôznych predsedníctiev Rady, pokúsil o začatie diskusií a rokovaní – v duchu kompromisu, dialógu a širokého konsenzu – o politických obavách, ktoré vyjadrili Rada a Komisia, s cieľom dosiahnuť ich súhlas, ako sa požaduje v článku 226 ZFEÚ. Nanešťastie a napriek tomu, že výbor AFCO prijal dva pracovné dokumenty a jeden „neoficiálny“ dokument, v ktorých sa na uvedené obavy reaguje politickými argumentmi a možnými riešeniami, ktoré by mohli byť základom nových rokovaní medzi všetkými tromi inštitúciami, proces nikam nepokročil.

Po niekoľkoročnom medziinštitucionálnom zablokovaní sa tri inštitúcie 10. októbra 2016 napokon dohodli, že ich príslušné právne služby sa stretnú, aby našli možné spoločné technické objasnenie nevyriešených právnych a inštitucionálnych problémov, na ktoré upozornili Komisia a Rada. Tento spoločný dokument by mal uľahčiť vypracovanie prípadného nového znenia a začatie oficiálnych rokovaní na politickej úrovni. Nanešťastie a napriek naliehaniu Parlamentu je existujúci konečný dokument naďalej blokovaný, čo vyvoláva pochybnosti, pokiaľ ide o ochotu a odhodlanie Komisie a Rady spolupracovať s Parlamentom v duchu zásady lojálnej spolupráce.

Môže Komisia objasniť dôvody tohto zablokovania a znovu poskytnúť uistenie, že bude pripravená rýchlo začať politický dialóg s Parlamentom a Radou s cieľom dosiahnuť vzájomnú dohodu, ktorá by umožnila ukončenie tohto postupu a vytvorenie vhodného právneho rámca na vykonávanie vyšetrovacích právomocí Parlamentu?