Процедура : 2017/3008(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000094/2017

Внесени текстове :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Разисквания :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 214kWORD 21k
1 декември 2017 г.
O-000094/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000094/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská, от името на групата PPE
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano, Elly Schlein, от името на групата S&D
Arne Gericke, от името на групата ECR
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries, Norica Nicolai, от името на групата ALDE
Terry Reintke, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE
Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL
Daniela Aiuto, от името на групата EFDD

 Относно: Борбата срещу трафика на жени и момичета с цел сексуална и трудова експлоатация в ЕС
 Отговор по време на пленарно заседание 

В своя доклад от 2016 г. относно постигнатия напредък в борбата с трафика на хора (THB) Комисията констатира, че 76% от регистрираните жертви са жени и най-малко 15% са деца. Повечето от регистрираните жертви са граждани на ЕС, 65% от които са от Румъния, България, Нидерландия, Унгария и Полша. Трафикът с цел сексуална експлоатация все още е най-разпространената форма на трафик на хора (67% от регистрираните жертви), следвана от трафика с цел трудова експлоатация (21%).

Няколко държави членки докладваха, че трафикът на хора с цел трудова експлоатация нараства (21% от общия брой на регистрираните жертви). В доклада селското стопанство се посочва като един от секторите с висок риск, както се вижда от неотдавна разкритите случаи на румънски жени, засегнати от трафика в Италия. Водещите пет държави извън ЕС, що се отнася до регистрираните жертви, са Албания, Китай, Мароко, Нигерия и Виетнам. Международната организация по миграция (МОМ) и УНИЦЕФ съобщиха за рязко увеличение на броя на жени и момичета от Нигерия, които са били жертви на трафик, като 50% от тях са непридружени деца; докато 80% от жените са били жертви на трафик за сексуална експлоатация.

ЕС, чрез Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, прие мерки за предотвратяване, защита и подкрепа за жертвите и за наказателно преследване на трафикантите, както и за създаването на национални правоприлагащи звена, специализирани в борбата срещу трафика на хора, и създаването на общоевропейски в екипи за разследване, които да разследват случаи на трансграничен трафик. Държавите членки трябва също така да спазват Директива 2012/29/ЕС относно правата на жертвите и Директива 2014/36/ЕС относно сезонните работници. Освен това член 5 от Хартата на основните права на ЕС забранява робството и принудителния труд, докато член 31 предвижда, че всеки работник има правото на „справедливи и равни“ условия на труд.

Що се отнася до споменатите случаи на тежка трудова и сексуална експлоатация в различните засегнати сектори, как оценява на Комисията спазването от страна на държавите членки на горепосочените директиви и на техните задължения да осигуряват надлежна защита на работниците, да извършват проверки с цел разкриване на случаи на трудова експлоатация, да защитават жертвите, да създават механизми за обезщетение и да гарантират, че извършителите ще бъдат изправени пред съда? Какви действия предприема Комисията срещу държавите членки, които не спазват директивите?

Какви конкретни мерки предприема Комисията, за да се справи със свързаното с пола измерение на трафика на хора, сексуалните злоупотреби и трудовата експлоатация? Като се има предвид броят на докладваните случаи и на засегнатите сектори, какви ресурси са били конкретно разпределени за измерението на пола с цел ефективното справяне с проблема?

Какви усилия за разследване са били положени, така че действията да бъдат насочени към тези държави, в които сексуалната и трудовата експлоатация са особено широко разпространени?

Събира ли Комисията, въз основа на задължението на държавите членки да докладват данни, специфични данни, разбити по съответни признаци, относно жените, които са жертви на трудова и сексуална експлоатация в ЕС? Кога Комисията ще представи своята стратегия за периода след 2016 г.?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност