Procedure : 2017/3008(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000094/2017

Indgivne tekster :

O-000094/2017 (B8-0616/2017)

Forhandlinger :

PV 17/01/2018 - 21
CRE 17/01/2018 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 106kWORD 18k
1. december 2017
O-000094/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000094/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Maria Corazza Bildt, Esteban González Pons, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Barbara Matera, Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Lívia Járóka, Rosa Estaràs Ferragut, Sirpa Pietikäinen, Alessandra Mussolini, Daniel Caspary, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Anna Záborská, for PPE-Gruppen
Iratxe García Pérez, Maria Arena, Viorica Dăncilă, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Biljana Borzan, Edouard Martin, Clare Moody, Marc Tarabella, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Soraya Post, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Catherine Stihler, Elena Valenciano, Elly Schlein, for S&D-Gruppen
Arne Gericke, for ECR-Gruppen
Angelika Mlinar, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, Frédérique Ries, Norica Nicolai, for ALDE-Gruppen
Terry Reintke, Ernest Urtasun, for Verts/ALE-Gruppen
Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Helmut Scholz, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, for GUE/NGL-Gruppen
Daniela Aiuto, for EFDD-Gruppen

 Om: Bekæmpelse af handel med kvinder og piger med henblik på seksuel udnyttelse og udnyttelse som arbejdskraft i EU
 Besvarelse på plenarmøde 

I sin betænkning fra 2016 om de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af menneskehandel fandt Kommissionen, at 76% af de registrerede ofre var kvinder, og mindst 15% var børn. De fleste af de registrerede ofre var EU-borgere, hvoraf 65% var fra Rumænien, Bulgarien, Nederlandene, Ungarn og Polen. Menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse er stadig den mest udbredte form for menneskehandel (67% af de registrerede ofre), efterfulgt af udnyttelse som arbejdskraft (21%).

Adskillige medlemsstater har rapporteret, at menneskehandelen med henblik på udnyttelse som arbejdskraft (21% af de registrerede ofre) er stigende. Rapporten peger på landbruget som en af sektorerne med høj risiko, og som eksempel nævnes de nyligt indberettede tilfælde af rumænske kvinder, der er ofre for menneskehandel i Italien. De fem øverste tredjelande på listen for registrerede ofre var Albanien, Kina, Marokko, Nigeria og Vietnam. Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og UNICEF har rapporteret om en dramatisk stigning i antallet af nigerianske kvinder og piger, der er blevet ofre for menneskehandel, hvoraf 50% er uledsagede børn; og 80% af kvinderne blev handlet med henblik på seksuel udnyttelse.

EU har gennem direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor vedtaget foranstaltninger til forebyggelse, beskyttelse af og støtte til ofrene og til retsforfølgelse af bagmændene såvel som etablering af særlige nationale retshåndhævelsesenheder med speciale i menneskehandel og oprettelse af paneuropæiske efterforskningshold, som skal efterforske grænseoverskridende sager om menneskehandel. Medlemsstaterne skal desuden opfylde direktiv 2012/29/EU om ofres rettigheder og 2014/36/EU om sæsonarbejdere. Endvidere forbyder artikel 5 i EU's charter om grundlæggende rettigheder slaveri og tvangsarbejde, mens det i artikel 31 fastslås, at enhver arbejdstager har ret til "retfærdige og rimelige" arbejdsforhold.

For så vidt angår den indberettede alvorlige arbejdsmæssige og seksuelle udnyttelse i de forskellige berørte sektorer, hvad er da Kommissionens vurdering af medlemsstaternes overholdelse af ovennævnte direktiver og deres forpligtelse til at udvise behørig omhu for at beskytte arbejdstagerne og til at foretage inspektioner med henblik på at afdække tilfælde af udnyttelse af arbejdskraften, såvel som til at beskytte ofrene, etablere klagemekanismer og sikre, at gerningsmændene bliver retsforfulgt? Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen over for medlemsstater, der ikke overholder direktiverne?

Hvilke specifikke foranstaltninger træffer Kommissionen for at afhjælpe den kønsbestemte dimension af menneskehandel, seksuelt misbrug og udnyttelse? I betragtning af antallet af indberettede sager og berørte sektorer, hvilke ressourcer er der da blevet afsat specifikt til den kønsbestemte dimension for at løse problemet effektivt?

Hvilke undersøgelsesmæssige tiltag er der gjort for at målrette indsatsen mod de lande, hvor seksuel og arbejdsmæssig udnyttelse er mest udbredt?

Indsamler Kommissionen, på grundlag af medlemsstaternes forpligtelse til at indberette data, specifikke disaggregerede data om kvinder, der er ofre for arbejdsmæssig og seksuel udnyttelse i EU? Hvornår agter Kommissionen at forelægge sin strategi for tiden efter 2016?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik